نوبت های اعلامی 1402/12/8:گاز شماره600تاریخ3م/موادسوختی شماره900تاریخ30م/چادر.کانتینر شماره600تاریخ3م
تعداد کامیون های ورودی امروز = 90
تعداد کامیون های خروجی امروز = 146
تعداد کامیون های در صف = 1140
زمان ورود آخرین کامیون = 13:53:22-1402/12/08

صف انتظار فعلی در تیر پارک

زمان ورود به تیر پارک نوع محموله مقصدمحموله پلاک وسیله نقلیه نوبت
1402/12/07 * 10:09PM گاز تفتان ایران 85 - 819 ع 83 368
1402/12/07 * 10:09PM گاز تفتان ایران 95 - 163 ع 21 367
1402/12/07 * 10:08PM متفرقه تفتان ایران 95 - 361 ع 11 366
1402/12/07 * 10:08PM گاز تفتان ایران 85 - 926 ع 77 365
1402/12/07 * 10:07PM گاز تفتان ایران 95 - 431 ع 24 364
1402/12/07 * 10:07PM گاز تفتان ایران 95 - 417 ع 32 363
1402/12/07 * 10:06PM گاز تفتان ایران 42 - 986 ع 96 362
1402/12/07 * 10:01PM ماشین خالی تفتان ایران 00 - 020 ع 00 361
1402/12/07 * 9:58PM گاز تفتان ایران 85 - 948 ع 11 360
1402/12/07 * 9:58PM گاز تفتان ایران 95 - 398 ع 34 359
1402/12/07 * 9:56PM آهن آلات تفتان ایران 85 - 174 ع 76 358
1402/12/07 * 9:55PM مواد سوختی تفتان ایران 47 - 455 ع 51 357
1402/12/07 * 9:06PM گشنیز تفتان ایران 59 - 755 ع 65 356
1402/12/07 * 5:29PM آهن آلات تفتان ایران 85 - 962 ع 51 355
1402/12/07 * 5:29PM متفرقه تفتان ایران 85 - 952 ع 93 354
1402/12/07 * 3:50PM مواد سوختی تفتان ایران 12 - 283 ع 62 352
1402/12/07 * 3:48PM آهن آلات تفتان ایران 36 - 814 ع 25 351
1402/12/07 * 3:48PM مواد سوختی تفتان ایران 32 - 544 ع 83 350
1402/12/07 * 3:47PM مواد سوختی تفتان ایران 32 - 421 ع 58 349
1402/12/07 * 3:47PM مواد سوختی تفتان ایران 42 - 917 ع 97 348