نوبت های اعلامی 1403/05/03: خالی تاریخ 2م /گاز شماره 750تاریخ1م/ چادر و کانتین شماره750تاریخ1م/ موادسوختی شماره500تاریخ31تیر
تعداد کامیون های ورودی امروز = 291
تعداد کامیون های خروجی امروز = 302
تعداد کامیون های در صف = 1309
زمان ورود آخرین کامیون = -

صف انتظار فعلی در تیر پارک

زمان ورود به تیر پارک نوع محموله مقصدمحموله پلاک وسیله نقلیه نوبت
* گاز تفتان ایران 95 - 779 ع 25 967
* آهن آلات تفتان ایران 35 - 972 ع 48 966
* مواد سوختی تفتان ایران 36 - 933 ع 33 965
1403/05/02 * 11:23AM مواد خوراکی (کشمش ، نخود و غیره ) تفتان ایران 00 - 176 ع 00 965
1403/05/02 * 11:23AM مواد خوراکی (کشمش ، نخود و غیره ) تفتان ایران 00 - 793 ع 00 964
* مواد سوختی تفتان ایران 27 - 284 ع 46 963
* آهن آلات تفتان ایران 35 - 689 ع 23 962
* مواد خوراکی (کشمش ، نخود و غیره ) تفتان ایران 29 - 869 ع 25 961
* مواد سوختی تفتان ایران 95 - 539 ع 32 957
* گاز تفتان ایران 95 - 543 ع 27 956
* مواد خوراکی (کشمش ، نخود و غیره ) تفتان ایران 85 - 278 ع 83 955
* گاز تفتان ایران 85 - 511 ع 61 954
* آهن آلات تفتان ایران 85 - 533 ع 88 953
* گاز تفتان ایران 85 - 673 ع 42 950
* گاز تفتان ایران 95 - 233 ع 35 949
* گاز تفتان ایران 95 - 839 ع 28 948
* گاز تفتان ایران 95 - 784 ع 36 947
* گاز تفتان ایران 85 - 131 ع 97 946
* مواد سوختی تفتان ایران 47 - 334 ع 75 944
* مواد سوختی تفتان ایران 42 - 173 ع 76 942