نوبت های اعلامی 1403/03/08:گاز:300تاریخ2م /چادر. کانتینر:900تاریخ31م/موادسوختی:200تاریخ18م
تعداد کامیون های ورودی امروز = 1
تعداد کامیون های خروجی امروز = 0
تعداد کامیون های در صف = 2946
زمان ورود آخرین کامیون = 00:38:08-1403/03/08

صف انتظار فعلی در تیر پارک

زمان ورود به تیر پارک نوع محموله مقصدمحموله پلاک وسیله نقلیه نوبت
1403/03/07 * 4:57PM مواد سوختی تفتان ایران 32 - 966 ع 59 136
1403/03/07 * 4:50PM گاز تفتان ایران 53 - 211 ع 58 135
1403/03/07 * 4:44PM قیر تفتان ایران 85 - 265 ع 36 134
1403/03/07 * 4:42PM آهن آلات تفتان ایران 85 - 311 ع 74 133
1403/03/07 * 4:15PM گاز تفتان ایران 95 - 364 ع 29 132
1403/03/07 * 4:12PM مواد سوختی تفتان ایران 66 - 666 ع 16 131
1403/03/07 * 4:12PM مواد سوختی تفتان ایران 55 - 791 ع 98 130
1403/03/07 * 4:11PM مواد سوختی تفتان ایران 85 - 778 ع 46 129
1403/03/07 * 4:10PM مواد سوختی تفتان ایران 52 - 263 ع 38 128
1403/03/07 * 4:09PM مواد سوختی تفتان ایران 85 - 315 ع 31 127
1403/03/07 * 4:07PM ماشین خالی تفتان ایران 45 - 243 ع 93 126
1403/03/07 * 4:03PM گاز تفتان ایران 85 - 214 ع 82 125
1403/03/07 * 4:00PM گاز تفتان ایران 95 - 224 ع 14 124
1403/03/07 * 3:02PM متفرقه تفتان ایران 00 - 827 ع 01 122
1403/03/07 * 3:01PM متفرقه تفتان ایران 00 - 676 ع 00 121
1403/03/07 * 2:57PM متفرقه تفتان ایران 00 - 947 ع 00 120
1403/03/07 * 2:57PM متفرقه تفتان ایران 00 - 889 ع 00 119
1403/03/07 * 2:57PM متفرقه تفتان ایران 00 - 524 ع 00 118
1403/03/07 * 2:56PM آهن آلات تفتان ایران 95 - 796 ع 28 117
1403/03/07 * 2:53PM متفرقه تفتان ایران 00 - 454 ع 00 116
صفحه 9 از 148