تعداد نوع محموله
2001 مواد سوختی
364 گاز
346 متفرقه
77 مواد خوراکی (کشمش ، نخود و غیره )
71 آهن آلات
46 ماشین خالی
19 قیر
14 گشنیز
5 سیمان
2 کاشی و سرامیک
1 خرما