نوبت های اعلامی 1403/03/08:گاز:300تاریخ2م /چادر. کانتینر:900تاریخ31م/موادسوختی:200تاریخ18م
تعداد کامیون های ورودی امروز = 1
تعداد کامیون های خروجی امروز = 0
تعداد کامیون های در صف = 2946
زمان ورود آخرین کامیون = 00:38:08-1403/03/08

صف انتظار فعلی در تیر پارک

زمان ورود به تیر پارک نوع محموله مقصدمحموله پلاک وسیله نقلیه نوبت
1403/03/07 * 7:07PM مواد سوختی تفتان ایران 32 - 271 ع 87 192
1403/03/07 * 7:06PM مواد سوختی تفتان ایران 91 - 394 ع 43 191
1403/03/07 * 7:06PM مواد سوختی تفتان ایران 91 - 148 ع 79 190
1403/03/07 * 7:06PM متفرقه تفتان ایران 85 - 751 ع 85 189
1403/03/07 * 7:05PM مواد سوختی تفتان ایران 17 - 256 ع 61 188
1403/03/07 * 7:05PM متفرقه تفتان ایران 35 - 218 ع 35 187
1403/03/07 * 7:03PM متفرقه تفتان ایران 95 - 919 ع 35 186
1403/03/07 * 7:01PM مواد خوراکی (کشمش ، نخود و غیره ) تفتان ایران 85 - 833 ع 71 185
1403/03/07 * 7:01PM مواد سوختی تفتان ایران 95 - 598 ع 33 184
1403/03/07 * 6:59PM متفرقه تفتان ایران 85 - 387 ع 65 183
1403/03/07 * 6:57PM گشنیز تفتان ایران 85 - 545 ع 93 182
1403/03/07 * 6:56PM متفرقه تفتان ایران 95 - 519 ع 34 181
1403/03/07 * 6:48PM مواد سوختی تفتان ایران 52 - 213 ع 32 180
1403/03/07 * 6:46PM مواد سوختی تفتان ایران 52 - 754 ع 41 179
1403/03/07 * 6:45PM مواد سوختی تفتان ایران 52 - 723 ع 32 178
1403/03/07 * 6:45PM آهن آلات تفتان ایران 25 - 497 ع 85 177
1403/03/07 * 6:39PM متفرقه تفتان ایران 35 - 842 ع 48 176
1403/03/07 * 6:39PM متفرقه تفتان ایران 25 - 625 ع 72 175
1403/03/07 * 6:29PM مواد سوختی تفتان ایران 52 - 861 ع 37 174
1403/03/07 * 6:27PM مواد سوختی تفتان ایران 85 - 192 ع 18 173
صفحه 6 از 148