نوبت های اعلامی 1403/01/31:گاز:1000تاریخ17م /چادر. کانتینر:100تاریخ24م/موادسوختی:200تاریخ7م
تعداد کامیون های ورودی امروز = 0
تعداد کامیون های خروجی امروز = 0
تعداد کامیون های در صف = 2258
زمان ورود آخرین کامیون = 21:55:00-1403/01/30

صف انتظار فعلی در تیر پارک

زمان ورود به تیر پارک نوع محموله مقصدمحموله پلاک وسیله نقلیه نوبت
1403/01/30 * 11:27AM مواد سوختی تفتان ایران 95 - 484 ع 29 56
1403/01/30 * 11:24AM گاز تفتان ایران 85 - 749 ع 82 54
1403/01/30 * 11:23AM گاز تفتان ایران 95 - 749 ع 32 53
1403/01/30 * 11:21AM مواد سوختی تفتان ایران 27 - 195 ع 67 51
1403/01/30 * 11:20AM مواد سوختی تفتان ایران 27 - 584 ع 58 50
1403/01/30 * 11:19AM مواد سوختی تفتان ایران 27 - 526 ع 51 49
1403/01/30 * 11:19AM مواد سوختی تفتان ایران 27 - 314 ع 63 48
1403/01/30 * 10:41AM گاز تفتان ایران 95 - 985 ع 31 46
1403/01/30 * 10:39AM گاز تفتان ایران 21 - 863 ع 37 45
1403/01/30 * 12:29AM مواد سوختی تفتان ایران 51 - 744 ع 59 32
1403/01/30 * 12:28AM آهن آلات تفتان ایران 66 - 259 ع 14 31
1403/01/30 * 12:24AM مواد سوختی تفتان ایران 29 - 235 ع 45 30
1403/01/30 * 12:23AM مواد سوختی تفتان ایران 19 - 351 ع 84 29
1403/01/30 * 12:23AM مواد سوختی تفتان ایران 19 - 343 ع 84 28
1403/01/30 * 12:22AM متفرقه تفتان ایران 42 - 475 ع 22 27
1403/01/30 * 12:22AM متفرقه تفتان ایران 32 - 366 ع 79 26
1403/01/30 * 12:20AM متفرقه تفتان ایران 95 - 788 ع 34 25
1403/01/30 * 12:16AM مواد خوراکی (کشمش ، نخود و غیره ) تفتان ایران 85 - 554 ع 66 18
1403/01/30 * 12:14AM آهن آلات تفتان ایران 85 - 342 ع 82 17
1403/01/30 * 12:14AM مواد سوختی تفتان ایران 42 - 713 ع 29 16
صفحه 6 از 113