نوبت های اعلامی 1402/12/8:گاز شماره600تاریخ3م/موادسوختی شماره900تاریخ30م/چادر.کانتینر شماره600تاریخ3م
تعداد کامیون های ورودی امروز = 90
تعداد کامیون های خروجی امروز = 146
تعداد کامیون های در صف = 1140
زمان ورود آخرین کامیون = 13:53:22-1402/12/08

صف انتظار فعلی در تیر پارک

زمان ورود به تیر پارک نوع محموله مقصدمحموله پلاک وسیله نقلیه نوبت
1402/12/07 * 10:51PM مواد سوختی تفتان ایران 32 - 424 ع 61 427
1402/12/07 * 10:51PM مواد سوختی تفتان ایران 14 - 123 ع 94 426
1402/12/07 * 10:51PM مواد سوختی تفتان ایران 43 - 987 ع 52 425
1402/12/07 * 10:51PM مواد سوختی تفتان ایران 13 - 419 ع 34 424
1402/12/07 * 10:50PM گاز تفتان ایران 32 - 972 ع 77 423
1402/12/07 * 10:50PM مواد سوختی تفتان ایران 29 - 186 ع 45 422
1402/12/07 * 10:50PM مواد سوختی تفتان ایران 29 - 925 ع 47 421
1402/12/07 * 10:50PM مواد سوختی تفتان ایران 29 - 919 ع 25 420
1402/12/07 * 10:49PM متفرقه تفتان ایران 95 - 915 ع 12 419
1402/12/07 * 10:49PM آهن آلات تفتان ایران 85 - 644 ع 81 418
1402/12/07 * 10:48PM مواد سوختی تفتان ایران 29 - 342 ع 47 417
1402/12/07 * 10:47PM مواد سوختی تفتان ایران 19 - 975 ع 84 416
1402/12/07 * 10:46PM مواد خوراکی (کشمش ، نخود و غیره ) تفتان ایران 85 - 671 ع 89 415
1402/12/07 * 10:45PM گاز تفتان ایران 85 - 232 ع 62 414
1402/12/07 * 10:44PM مواد سوختی تفتان ایران 47 - 753 ع 57 413
1402/12/07 * 10:43PM گاز تفتان ایران 65 - 626 ع 77 412
1402/12/07 * 10:42PM مواد سوختی تفتان ایران 32 - 194 ع 44 411
1402/12/07 * 10:41PM گاز تفتان ایران 85 - 763 ع 51 410
1402/12/07 * 10:41PM متفرقه تفتان ایران 85 - 669 ع 68 409
1402/12/07 * 10:40PM مواد سوختی تفتان ایران 47 - 785 ع 72 408
صفحه 6 از 57