نوبت های اعلامی 1403/03/26:گاز:400تاریخ17م /چادر. کانتینر:450تاریخ 18م/موادسوختی:200تاریخ29م
تعداد کامیون های ورودی امروز = 46
تعداد کامیون های خروجی امروز = 0
تعداد کامیون های در صف = 3486
زمان ورود آخرین کامیون = 22:50:30-1403/03/28

صف انتظار فعلی در تیر پارک

زمان ورود به تیر پارک نوع محموله مقصدمحموله پلاک وسیله نقلیه نوبت
1403/03/28 * 6:12PM گاز تفتان ایران 36 - 426 ع 44 780
1403/03/28 * 6:11PM گاز تفتان ایران 95 - 412 ع 21 779
1403/03/28 * 6:10PM گاز تفتان ایران 95 - 376 ع 31 778
1403/03/28 * 6:10PM گاز تفتان ایران 95 - 311 ع 29 777
1403/03/28 * 6:09PM مواد سوختی تفتان ایران 27 - 513 ع 43 776
1403/03/28 * 6:07PM مواد سوختی تفتان ایران 36 - 968 ع 47 775
1403/03/28 * 6:06PM گاز تفتان ایران 52 - 257 ع 27 774
1403/03/28 * 5:49PM ماشین خالی تفتان ایران 85 - 595 ع 65 773
1403/03/28 * 5:36PM ماشین خالی تفتان ایران 85 - 828 ع 91 772
1403/03/28 * 3:11PM ماشین خالی تفتان ایران 95 - 364 ع 32 771
1403/03/28 * 3:06PM ماشین خالی تفتان ایران 85 - 847 ع 59 770
1403/03/28 * 1:42PM ماشین خالی تفتان ایران 85 - 549 ع 93 769
1403/03/28 * 11:58AM ماشین خالی تفتان ایران 85 - 361 ع 14 768
1403/03/28 * 11:13AM ماشین خالی تفتان ایران 95 - 194 ع 32 767
1403/03/28 * 10:37AM ماشین خالی تفتان ایران 95 - 914 ع 12 766
1403/03/28 * 10:07AM ماشین خالی تفتان ایران 95 - 315 ع 14 765
1403/03/28 * 6:57AM ماشین خالی تفتان ایران 85 - 362 ع 65 764
1403/03/28 * 6:02AM ماشین خالی تفتان ایران 66 - 222 ع 23 763
1403/03/28 * 5:34AM ماشین خالی تفتان ایران 95 - 587 ع 23 762
1403/03/28 * 4:58AM ماشین خالی تفتان ایران 95 - 999 ع 29 761
صفحه 2 از 175