نوبت های اعلامی 1402/12/8:گاز شماره600تاریخ3م/موادسوختی شماره900تاریخ30م/چادر.کانتینر شماره600تاریخ3م
تعداد کامیون های ورودی امروز = 89
تعداد کامیون های خروجی امروز = 144
تعداد کامیون های در صف = 1141
زمان ورود آخرین کامیون = 12:31:28-1402/12/08

صف انتظار فعلی در تیر پارک

زمان ورود به تیر پارک نوع محموله مقصدمحموله پلاک وسیله نقلیه نوبت
1402/12/08 * 11:27AM گاز تفتان ایران 95 - 778 ع 22 521
1402/12/08 * 11:26AM مواد سوختی تفتان ایران 29 - 663 ع 43 520
1402/12/08 * 11:25AM مواد خوراکی (کشمش ، نخود و غیره ) تفتان ایران 85 - 652 ع 59 519
1402/12/08 * 11:24AM مواد سوختی تفتان ایران 19 - 988 ع 79 518
1402/12/08 * 11:24AM مواد خوراکی (کشمش ، نخود و غیره ) تفتان ایران 95 - 474 ع 15 517
1402/12/08 * 11:19AM متفرقه تفتان ایران 85 - 746 ع 93 516
1402/12/08 * 11:18AM متفرقه تفتان ایران 95 - 388 ع 15 515
1402/12/08 * 11:17AM متفرقه تفتان ایران 95 - 619 ع 31 514
1402/12/08 * 11:16AM سیمان تفتان ایران 95 - 146 ع 16 513
1402/12/08 * 11:16AM سیمان تفتان ایران 85 - 585 ع 67 512
1402/12/08 * 11:15AM آهن آلات تفتان ایران 85 - 141 ع 58 511
1402/12/08 * 11:12AM گاز تفتان ایران 95 - 644 ع 21 510
1402/12/08 * 11:12AM گاز تفتان ایران 55 - 336 ع 94 509
1402/12/08 * 11:11AM مواد خوراکی (کشمش ، نخود و غیره ) تفتان ایران 85 - 645 ع 87 508
1402/12/08 * 11:10AM گشنیز تفتان ایران 85 - 564 ع 72 507
1402/12/08 * 11:10AM آهن آلات تفتان ایران 95 - 921 ع 16 506
1402/12/08 * 11:09AM مواد سوختی تفتان ایران 85 - 197 ع 48 505
1402/12/08 * 11:08AM گاز تفتان ایران 95 - 767 ع 27 504
1402/12/08 * 11:04AM مواد سوختی تفتان ایران 13 - 661 ع 99 503
1402/12/08 * 11:04AM مواد سوختی تفتان ایران 47 - 371 ع 72 502
صفحه 2 از 58