نوبت های اعلامی 1403/03/08:گاز:300تاریخ2م /چادر. کانتینر:900تاریخ31م/موادسوختی:200تاریخ18م
تعداد کامیون های ورودی امروز = 1
تعداد کامیون های خروجی امروز = 0
تعداد کامیون های در صف = 2946
زمان ورود آخرین کامیون = 00:38:08-1403/03/08

صف انتظار فعلی در تیر پارک

زمان ورود به تیر پارک نوع محموله مقصدمحموله پلاک وسیله نقلیه نوبت
1403/03/07 * 11:27PM مواد خوراکی (کشمش ، نخود و غیره ) تفتان ایران 25 - 545 ع 92 272
1403/03/07 * 11:25PM مواد خوراکی (کشمش ، نخود و غیره ) تفتان ایران 95 - 247 ع 19 271
1403/03/07 * 11:24PM مواد خوراکی (کشمش ، نخود و غیره ) تفتان ایران 85 - 238 ع 76 270
1403/03/07 * 11:24PM گاز تفتان ایران 91 - 763 ع 64 269
1403/03/07 * 11:23PM گاز تفتان ایران 85 - 849 ع 94 268
1403/03/07 * 11:23PM مواد سوختی تفتان ایران 36 - 694 ع 46 267
1403/03/07 * 11:22PM گاز تفتان ایران 95 - 959 ع 33 266
1403/03/07 * 11:21PM آهن آلات تفتان ایران 55 - 854 ع 85 265
1403/03/07 * 11:21PM متفرقه تفتان ایران 85 - 345 ع 59 264
1403/03/07 * 11:20PM مواد سوختی تفتان ایران 29 - 282 ع 12 263
1403/03/07 * 11:19PM متفرقه تفتان ایران 85 - 493 ع 57 262
1403/03/07 * 11:19PM گاز تفتان ایران 59 - 298 ع 58 261
1403/03/07 * 11:18PM مواد سوختی تفتان ایران 95 - 968 ع 32 260
1403/03/07 * 11:17PM متفرقه تفتان ایران 45 - 745 ع 96 259
1403/03/07 * 11:16PM گاز تفتان ایران 59 - 332 ع 78 258
1403/03/07 * 11:16PM متفرقه تفتان ایران 36 - 483 ع 34 257
1403/03/07 * 11:13PM مواد سوختی تفتان ایران 15 - 816 ع 78 256
1403/03/07 * 11:09PM مواد خوراکی (کشمش ، نخود و غیره ) تفتان ایران 95 - 554 ع 36 255
1403/03/07 * 11:08PM مواد سوختی تفتان ایران 36 - 394 ع 52 254
1403/03/07 * 11:05PM گاز تفتان ایران 95 - 638 ع 15 253
صفحه 2 از 148