نوبت های اعلامی 1403/01/31:گاز:1000تاریخ17م /چادر. کانتینر:100تاریخ24م/موادسوختی:200تاریخ7م
تعداد کامیون های ورودی امروز = 0
تعداد کامیون های خروجی امروز = 0
تعداد کامیون های در صف = 2258
زمان ورود آخرین کامیون = 21:55:00-1403/01/30

صف انتظار فعلی در تیر پارک

زمان ورود به تیر پارک نوع محموله مقصدمحموله پلاک وسیله نقلیه نوبت
1403/01/30 * 7:06PM مواد سوختی تفتان ایران 36 - 615 ع 45 141
1403/01/30 * 7:05PM گاز تفتان ایران 45 - 582 ع 87 140
1403/01/30 * 7:05PM آهن آلات تفتان ایران 85 - 477 ع 78 139
1403/01/30 * 7:02PM آهن آلات تفتان ایران 85 - 794 ع 64 138
1403/01/30 * 7:02PM مواد سوختی تفتان ایران 29 - 746 ع 35 137
1403/01/30 * 7:02PM مواد سوختی تفتان ایران 29 - 191 ع 25 136
1403/01/30 * 7:01PM مواد سوختی تفتان ایران 19 - 315 ع 25 135
1403/01/30 * 7:00PM متفرقه تفتان ایران 85 - 692 ع 75 134
1403/01/30 * 7:00PM آهن آلات تفتان ایران 35 - 426 ع 26 133
1403/01/30 * 7:00PM آهن آلات تفتان ایران 25 - 921 ع 51 132
1403/01/30 * 6:59PM آهن آلات تفتان ایران 15 - 227 ع 75 131
1403/01/30 * 6:59PM آهن آلات تفتان ایران 35 - 985 ع 37 130
1403/01/30 * 6:59PM آهن آلات تفتان ایران 35 - 426 ع 44 129
1403/01/30 * 6:59PM آهن آلات تفتان ایران 25 - 382 ع 66 128
1403/01/30 * 6:58PM مواد سوختی تفتان ایران 13 - 245 ع 72 127
1403/01/30 * 6:57PM آهن آلات تفتان ایران 85 - 541 ع 79 126
1403/01/30 * 6:57PM آهن آلات تفتان ایران 95 - 515 ع 26 125
1403/01/30 * 6:57PM آهن آلات تفتان ایران 85 - 234 ع 59 124
1403/01/30 * 6:55PM آهن آلات تفتان ایران 95 - 735 ع 16 123
1403/01/30 * 6:53PM مواد سوختی تفتان ایران 47 - 794 ع 83 121
صفحه 2 از 113