نوبت های اعلامی 1403/05/03: خالی تاریخ 2م /گاز شماره 750تاریخ1م/ چادر و کانتین شماره750تاریخ1م/ موادسوختی شماره500تاریخ31تیر
تعداد کامیون های ورودی امروز = 291
تعداد کامیون های خروجی امروز = 302
تعداد کامیون های در صف = 1309
زمان ورود آخرین کامیون = -

صف انتظار فعلی در تیر پارک

زمان ورود به تیر پارک نوع محموله مقصدمحموله پلاک وسیله نقلیه نوبت
* متفرقه تفتان ایران 95 - 876 ع 17 108
* متفرقه تفتان ایران 85 - 887 ع 63 107
* گشنیز تفتان ایران 85 - 648 ع 91 106
* گاز تفتان ایران 95 - 851 ع 35 105
* آهن آلات تفتان ایران 35 - 992 ع 33 104
* گاز تفتان ایران 84 - 515 ع 63 103
* متفرقه تفتان ایران 85 - 599 ع 65 102
* مواد سوختی تفتان ایران 95 - 687 ع 22 101
* گاز تفتان ایران 95 - 937 ع 35 100
* گاز تفتان ایران 65 - 368 ع 94 99
* مواد سوختی تفتان ایران 36 - 489 ع 43 98
* متفرقه تفتان ایران 15 - 227 ع 75 97
* متفرقه تفتان ایران 25 - 895 ع 29 96
* متفرقه تفتان ایران 25 - 382 ع 66 95
* مواد سوختی تفتان ایران 42 - 122 ع 69 94
* مواد سوختی تفتان ایران 32 - 481 ع 85 93
* مواد سوختی تفتان ایران 36 - 489 ع 49 92
* مواد سوختی تفتان ایران 36 - 755 ع 29 91
* مواد سوختی تفتان ایران 42 - 399 ع 48 90
* گاز تفتان ایران 85 - 414 ع 47 89
صفحه 3 از 66