نوبت های اعلامی 1403/03/08:گاز:300تاریخ2م /چادر. کانتینر:900تاریخ31م/موادسوختی:200تاریخ18م
تعداد کامیون های ورودی امروز = 1
تعداد کامیون های خروجی امروز = 0
تعداد کامیون های در صف = 2946
زمان ورود آخرین کامیون = 00:38:08-1403/03/08

صف انتظار فعلی در تیر پارک

زمان ورود به تیر پارک نوع محموله مقصدمحموله پلاک وسیله نقلیه نوبت
1403/03/07 * 11:01PM مواد خوراکی (کشمش ، نخود و غیره ) تفتان ایران 95 - 449 ع 13 252
1403/03/07 * 11:00PM مواد سوختی تفتان ایران 12 - 641 ع 28 251
1403/03/07 * 10:59PM مواد خوراکی (کشمش ، نخود و غیره ) تفتان ایران 95 - 718 ع 32 250
1403/03/07 * 10:59PM مواد سوختی تفتان ایران 32 - 113 ع 85 249
1403/03/07 * 10:57PM مواد خوراکی (کشمش ، نخود و غیره ) تفتان ایران 45 - 161 ع 14 248
1403/03/07 * 10:55PM مواد سوختی تفتان ایران 43 - 832 ع 81 247
1403/03/07 * 10:55PM مواد سوختی تفتان ایران 43 - 227 ع 91 246
1403/03/07 * 10:55PM مواد سوختی تفتان ایران 53 - 618 ع 46 245
1403/03/07 * 10:55PM مواد سوختی تفتان ایران 43 - 434 ع 82 244
1403/03/07 * 10:53PM گاز تفتان ایران 59 - 791 ع 54 243
1403/03/07 * 10:51PM گاز تفتان ایران 85 - 948 ع 66 242
1403/03/07 * 10:50PM گاز تفتان ایران 59 - 146 ع 49 241
1403/03/07 * 10:49PM گاز تفتان ایران 59 - 176 ع 64 240
1403/03/07 * 10:49PM گاز تفتان ایران 59 - 692 ع 56 239
1403/03/07 * 10:48PM گاز تفتان ایران 95 - 233 ع 29 238
1403/03/07 * 10:47PM گاز تفتان ایران 59 - 816 ع 55 237
1403/03/07 * 10:46PM گاز تفتان ایران 59 - 923 ع 63 236
1403/03/07 * 10:46PM مواد سوختی تفتان ایران 23 - 299 ع 64 235
1403/03/07 * 10:45PM گاز تفتان ایران 59 - 787 ع 54 234
1403/03/07 * 10:43PM گاز تفتان ایران 85 - 775 ع 62 233
صفحه 3 از 148