نوبت های اعلامی 1402/12/8:گاز شماره600تاریخ3م/موادسوختی شماره900تاریخ30م/چادر.کانتینر شماره600تاریخ3م
تعداد کامیون های ورودی امروز = 92
تعداد کامیون های خروجی امروز = 146
تعداد کامیون های در صف = 1142
زمان ورود آخرین کامیون = 14:24:45-1402/12/08

صف انتظار فعلی در تیر پارک

زمان ورود به تیر پارک نوع محموله مقصدمحموله پلاک وسیله نقلیه نوبت
1402/12/08 * 11:04AM مواد سوختی تفتان ایران 47 - 371 ع 72 502
1402/12/08 * 11:03AM مواد سوختی تفتان ایران 47 - 345 ع 76 501
1402/12/08 * 11:03AM گاز تفتان ایران 42 - 612 ع 83 500
1402/12/08 * 11:02AM گاز تفتان ایران 42 - 126 ع 84 499
1402/12/08 * 11:02AM گاز تفتان ایران 85 - 987 ع 13 498
1402/12/08 * 11:01AM متفرقه تفتان ایران 95 - 332 ع 15 497
1402/12/08 * 11:01AM گاز تفتان ایران 95 - 798 ع 28 496
1402/12/08 * 11:00AM متفرقه تفتان ایران 91 - 464 ع 47 495
1402/12/08 * 10:59AM متفرقه تفتان ایران 95 - 552 ع 19 494
1402/12/08 * 10:58AM خرما تفتان ایران 85 - 116 ع 99 493
1402/12/08 * 10:57AM گاز تفتان ایران 42 - 583 ع 29 492
1402/12/08 * 10:47AM گاز تفتان ایران 85 - 691 ع 65 491
1402/12/08 * 10:46AM گاز تفتان ایران 85 - 236 ع 75 490
1402/12/08 * 10:46AM مواد سوختی تفتان ایران 47 - 131 ع 56 489
1402/12/08 * 10:45AM مواد سوختی تفتان ایران 47 - 324 ع 75 488
1402/12/08 * 10:45AM مواد سوختی تفتان ایران 47 - 772 ع 81 487
1402/12/08 * 10:44AM گاز تفتان ایران 85 - 189 ع 87 486
1402/12/08 * 10:43AM گاز تفتان ایران 85 - 496 ع 68 485
1402/12/08 * 10:42AM متفرقه تفتان ایران 95 - 912 ع 15 484
1402/12/08 * 10:41AM مواد خوراکی (کشمش ، نخود و غیره ) تفتان ایران 95 - 214 ع 33 483
صفحه 3 از 58