نوبت های اعلامی 1402/12/8:گاز شماره600تاریخ3م/موادسوختی شماره900تاریخ30م/چادر.کانتینر شماره600تاریخ3م
تعداد کامیون های ورودی امروز = 89
تعداد کامیون های خروجی امروز = 144
تعداد کامیون های در صف = 1141
زمان ورود آخرین کامیون = 12:31:28-1402/12/08

صف انتظار فعلی در تیر پارک

زمان ورود به تیر پارک نوع محموله مقصدمحموله پلاک وسیله نقلیه نوبت
1402/12/07 * 11:06PM متفرقه تفتان ایران 85 - 349 ع 55 448
1402/12/07 * 11:04PM متفرقه تفتان ایران 95 - 171 ع 15 447
1402/12/07 * 11:04PM آهن آلات تفتان ایران 95 - 343 ع 34 446
1402/12/07 * 11:02PM گاز تفتان ایران 85 - 462 ع 91 445
1402/12/07 * 11:02PM گاز تفتان ایران 42 - 777 ع 54 444
1402/12/07 * 11:01PM مواد سوختی تفتان ایران 59 - 953 ع 61 443
1402/12/07 * 11:00PM گاز تفتان ایران 36 - 688 ع 27 442
1402/12/07 * 11:00PM گاز تفتان ایران 95 - 511 ع 19 441
1402/12/07 * 10:59PM متفرقه تفتان ایران 11 - 288 ع 98 440
1402/12/07 * 10:59PM متفرقه تفتان ایران 95 - 241 ع 17 439
1402/12/07 * 10:58PM گاز تفتان ایران 95 - 938 ع 24 438
1402/12/07 * 10:58PM متفرقه تفتان ایران 95 - 635 ع 33 437
1402/12/07 * 10:57PM متفرقه تفتان ایران 85 - 923 ع 53 436
1402/12/07 * 10:56PM گاز تفتان ایران 36 - 444 ع 49 435
1402/12/07 * 10:54PM متفرقه تفتان ایران 85 - 327 ع 66 434
1402/12/07 * 10:54PM خرما تفتان ایران 85 - 146 ع 71 433
1402/12/07 * 10:54PM گاز تفتان ایران 85 - 846 ع 66 432
1402/12/07 * 10:53PM گاز تفتان ایران 85 - 564 ع 41 431
1402/12/07 * 10:53PM متفرقه تفتان ایران 85 - 955 ع 77 430
1402/12/07 * 10:53PM مواد سوختی تفتان ایران 36 - 125 ع 14 429
صفحه 5 از 58