نوبت های اعلامی 1403/01/31:گاز:1000تاریخ17م /چادر. کانتینر:100تاریخ24م/موادسوختی:200تاریخ7م
تعداد کامیون های ورودی امروز = 0
تعداد کامیون های خروجی امروز = 0
تعداد کامیون های در صف = 2258
زمان ورود آخرین کامیون = 21:55:00-1403/01/30

صف انتظار فعلی در تیر پارک

زمان ورود به تیر پارک نوع محموله مقصدمحموله پلاک وسیله نقلیه نوبت
1403/01/30 * 6:20PM مواد خوراکی (کشمش ، نخود و غیره ) تفتان ایران 95 - 211 ع 34 80
1403/01/30 * 3:50PM ماشین خالی تفتان ایران 00 - 840 ع 09 79
1403/01/30 * 3:47PM مواد خوراکی (کشمش ، نخود و غیره ) تفتان ایران 00 - 140 ع 09 78
1403/01/30 * 3:46PM مواد خوراکی (کشمش ، نخود و غیره ) تفتان ایران 00 - 077 ع 00 77
1403/01/30 * 3:46PM مواد خوراکی (کشمش ، نخود و غیره ) تفتان ایران 00 - 905 ع 00 76
1403/01/30 * 12:10PM آهن آلات تفتان ایران 85 - 733 ع 44 72
1403/01/30 * 12:08PM آهن آلات تفتان ایران 85 - 952 ع 93 71
1403/01/30 * 12:07PM مواد سوختی تفتان ایران 27 - 896 ع 51 70
1403/01/30 * 12:07PM مواد سوختی تفتان ایران 24 - 155 ع 85 69
1403/01/30 * 12:01PM مواد خوراکی (کشمش ، نخود و غیره ) تفتان ایران 95 - 978 ع 12 68
1403/01/30 * 11:59AM متفرقه تفتان ایران 85 - 618 ع 71 67
1403/01/30 * 11:57AM آهن آلات تفتان ایران 85 - 626 ع 18 66
1403/01/30 * 11:56AM مواد سوختی تفتان ایران 42 - 919 ع 11 64
1403/01/30 * 11:52AM گاز تفتان ایران 42 - 155 ع 94 63
1403/01/30 * 11:51AM مواد سوختی تفتان ایران 27 - 269 ع 91 62
1403/01/30 * 11:50AM مواد سوختی تفتان ایران 27 - 487 ع 86 61
1403/01/30 * 11:46AM گشنیز تفتان ایران 66 - 876 ع 26 60
1403/01/30 * 11:36AM مواد سوختی تفتان ایران 85 - 556 ع 95 59
1403/01/30 * 11:36AM مواد سوختی تفتان ایران 52 - 899 ع 32 58
1403/01/30 * 11:27AM مواد سوختی تفتان ایران 52 - 257 ع 43 57
صفحه 5 از 113