نوبت های اعلامی 1403/01/31:گاز:1000تاریخ17م /چادر. کانتینر:100تاریخ24م/موادسوختی:200تاریخ7م
تعداد کامیون های ورودی امروز = 0
تعداد کامیون های خروجی امروز = 0
تعداد کامیون های در صف = 2258
زمان ورود آخرین کامیون = 21:55:00-1403/01/30

صف انتظار فعلی در تیر پارک

زمان ورود به تیر پارک نوع محموله مقصدمحموله پلاک وسیله نقلیه نوبت
1403/01/21 * 8:31PM مواد سوختی تفتان ایران 32 - 375 ع 16 970
1403/01/21 * 8:27PM مواد سوختی تفتان ایران 59 - 526 ع 61 969
1403/01/21 * 8:27PM مواد سوختی تفتان ایران 85 - 135 ع 76 968
1403/01/21 * 8:26PM آهن آلات تفتان ایران 35 - 119 ع 51 967
1403/01/21 * 8:23PM مواد سوختی تفتان ایران 47 - 975 ع 53 966
1403/01/21 * 8:23PM آهن آلات تفتان ایران 25 - 764 ع 19 965
1403/01/21 * 8:23PM آهن آلات تفتان ایران 25 - 611 ع 86 964
1403/01/21 * 8:22PM آهن آلات تفتان ایران 35 - 771 ع 35 963
1403/01/21 * 8:20PM مواد سوختی تفتان ایران 47 - 561 ع 73 962
1403/01/21 * 8:18PM مواد سوختی تفتان ایران 65 - 995 ع 36 961
1403/01/21 * 8:17PM مواد سوختی تفتان ایران 13 - 756 ع 52 960
1403/01/21 * 8:17PM مواد سوختی تفتان ایران 23 - 913 ع 91 959
1403/01/21 * 8:17PM مواد سوختی تفتان ایران 23 - 438 ع 43 958
1403/01/21 * 8:16PM گاز تفتان ایران 85 - 233 ع 75 957
1403/01/21 * 8:14PM مواد خوراکی (کشمش ، نخود و غیره ) تفتان ایران 42 - 579 ع 94 956
1403/01/21 * 8:14PM مواد سوختی تفتان ایران 71 - 273 ع 81 955
1403/01/21 * 8:12PM مواد خوراکی (کشمش ، نخود و غیره ) تفتان ایران 85 - 251 ع 17 954
1403/01/21 * 8:12PM مواد خوراکی (کشمش ، نخود و غیره ) تفتان ایران 95 - 385 ع 34 953
1403/01/21 * 8:11PM مواد سوختی تفتان ایران 53 - 572 ع 39 952
1403/01/21 * 8:11PM مواد سوختی تفتان ایران 53 - 411 ع 46 951