نوبت های اعلامی 1403/03/08:گاز:300تاریخ2م /چادر. کانتینر:900تاریخ31م/موادسوختی:200تاریخ18م
تعداد کامیون های ورودی امروز = 0
تعداد کامیون های خروجی امروز = 0
تعداد کامیون های در صف = 2945
زمان ورود آخرین کامیون = 23:50:51-1403/03/07

صف انتظار فعلی در تیر پارک

زمان ورود به تیر پارک نوع محموله مقصدمحموله پلاک وسیله نقلیه نوبت
1403/03/07 * 2:46PM ماشین خالی تفتان ایران 11 - 288 ع 98 114
1403/03/07 * 2:39PM ماشین خالی تفتان ایران 85 - 188 ع 15 113
1403/03/07 * 1:26PM ماشین خالی تفتان ایران 95 - 254 ع 16 112
1403/03/07 * 1:02PM ماشین خالی تفتان ایران 00 - 988 ع 00 111
1403/03/07 * 12:11PM ماشین خالی تفتان ایران 53 - 139 ع 64 109
1403/03/07 * 12:08PM ماشین خالی تفتان ایران 36 - 478 ع 53 108
1403/03/07 * 11:18AM ماشین خالی تفتان ایران 11 - 834 ع 86 107
1403/03/07 * 10:36AM مواد سوختی تفتان ایران 35 - 561 ع 49 106
1403/03/07 * 10:03AM مواد سوختی تفتان ایران 85 - 293 ع 94 105
1403/03/07 * 10:03AM گاز تفتان ایران 85 - 421 ع 95 104
1403/03/07 * 9:58AM مواد سوختی تفتان ایران 27 - 552 ع 88 103
1403/03/07 * 9:56AM گاز تفتان ایران 85 - 546 ع 78 102
1403/03/07 * 9:55AM مواد سوختی تفتان ایران 36 - 456 ع 33 101
1403/03/07 * 9:48AM گاز تفتان ایران 42 - 767 ع 49 100
1403/03/07 * 9:48AM ماشین خالی تفتان ایران 95 - 912 ع 15 100
1403/03/07 * 9:44AM گاز تفتان ایران 85 - 631 ع 67 99
1403/03/07 * 9:43AM مواد سوختی تفتان ایران 36 - 842 ع 41 98
1403/03/07 * 9:42AM گاز تفتان ایران 95 - 979 ع 31 97
1403/03/07 * 9:41AM گاز تفتان ایران 36 - 564 ع 45 96
1403/03/07 * 9:39AM مواد سوختی تفتان ایران 19 - 446 ع 51 95
صفحه 10 از 148