نوبت های اعلامی 1403/01/31:گاز:1000تاریخ17م /چادر. کانتینر:100تاریخ24م/موادسوختی:200تاریخ7م
تعداد کامیون های ورودی امروز = 0
تعداد کامیون های خروجی امروز = 0
تعداد کامیون های در صف = 2258
زمان ورود آخرین کامیون = 21:55:00-1403/01/30

صف انتظار فعلی در تیر پارک

زمان ورود به تیر پارک نوع محموله مقصدمحموله پلاک وسیله نقلیه نوبت
1403/01/29 * 11:16PM مواد سوختی تفتان ایران 21 - 184 ع 27 953
1403/01/29 * 11:16PM مواد خوراکی (کشمش ، نخود و غیره ) تفتان ایران 95 - 462 ع 14 952
1403/01/29 * 11:16PM مواد سوختی تفتان ایران 29 - 349 ع 49 951
1403/01/29 * 11:15PM مواد سوختی تفتان ایران 19 - 422 ع 17 950
1403/01/29 * 11:15PM مواد سوختی تفتان ایران 13 - 517 ع 49 949
1403/01/29 * 11:14PM مواد سوختی تفتان ایران 47 - 392 ع 74 948
1403/01/29 * 11:14PM مواد سوختی تفتان ایران 45 - 948 ع 42 947
1403/01/29 * 11:14PM مواد سوختی تفتان ایران 54 - 832 ع 97 946
1403/01/29 * 11:13PM مواد سوختی تفتان ایران 43 - 648 ع 99 945
1403/01/29 * 11:13PM مواد سوختی تفتان ایران 85 - 988 ع 87 944
1403/01/29 * 11:12PM مواد سوختی تفتان ایران 85 - 361 ع 73 942
1403/01/29 * 11:11PM مواد سوختی تفتان ایران 29 - 416 ع 44 941
1403/01/29 * 11:11PM مواد سوختی تفتان ایران 29 - 247 ع 41 940
1403/01/29 * 11:11PM مواد سوختی تفتان ایران 18 - 863 ع 75 939
1403/01/29 * 11:10PM مواد سوختی تفتان ایران 32 - 424 ع 61 938
1403/01/29 * 11:10PM مواد سوختی تفتان ایران 36 - 125 ع 14 937
1403/01/29 * 11:10PM مواد سوختی تفتان ایران 42 - 986 ع 43 936
1403/01/29 * 11:09PM گاز تفتان ایران 32 - 757 ع 74 935
1403/01/29 * 11:08PM مواد سوختی تفتان ایران 85 - 173 ع 83 934
1403/01/29 * 11:05PM مواد سوختی تفتان ایران 27 - 761 ع 86 933
صفحه 10 از 113