نوبت های اعلامی 1403/03/26:گاز:400تاریخ17م /چادر. کانتینر:450تاریخ 18م/موادسوختی:200تاریخ29م
تعداد کامیون های ورودی امروز = 45
تعداد کامیون های خروجی امروز = 0
تعداد کامیون های در صف = 3485
زمان ورود آخرین کامیون = 19:39:24-1403/03/28

صف انتظار فعلی در تیر پارک

زمان ورود به تیر پارک نوع محموله مقصدمحموله پلاک وسیله نقلیه نوبت
1403/03/27 * 1:33PM ماشین خالی تفتان ایران 85 - 418 ع 18 628
1403/03/27 * 1:32PM ماشین خالی تفتان ایران 95 - 569 ع 33 627
1403/03/27 * 1:27PM مواد سوختی تفتان ایران 95 - 741 ع 26 626
1403/03/27 * 1:26PM مواد سوختی تفتان ایران 65 - 221 ع 46 625
1403/03/27 * 1:26PM مواد سوختی تفتان ایران 42 - 764 ع 39 624
1403/03/27 * 1:25PM ماشین خالی تفتان ایران 95 - 735 ع 16 623
1403/03/27 * 1:25PM مواد سوختی تفتان ایران 85 - 425 ع 69 623
1403/03/27 * 1:24PM مواد سوختی تفتان ایران 44 - 654 ع 92 622
1403/03/27 * 1:24PM ماشین خالی تفتان ایران 36 - 345 ع 42 623
1403/03/27 * 1:23PM ماشین خالی تفتان ایران 85 - 745 ع 84 622
1403/03/27 * 1:23PM مواد سوختی تفتان ایران 36 - 332 ع 53 621
1403/03/27 * 1:22PM مواد سوختی تفتان ایران 53 - 853 ع 24 620
1403/03/27 * 1:21PM متفرقه تفتان ایران 95 - 255 ع 33 619
1403/03/27 * 1:20PM مواد خوراکی (کشمش ، نخود و غیره ) تفتان ایران 85 - 578 ع 96 618
1403/03/27 * 1:19PM متفرقه تفتان ایران 95 - 418 ع 24 617
1403/03/27 * 1:18PM گاز تفتان ایران 85 - 182 ع 51 616
1403/03/27 * 1:17PM متفرقه تفتان ایران 66 - 298 ع 32 615
1403/03/27 * 1:16PM گاز تفتان ایران 95 - 617 ع 14 614
1403/03/27 * 1:15PM مواد سوختی تفتان ایران 13 - 984 ع 54 613
1403/03/27 * 1:14PM مواد سوختی تفتان ایران 13 - 661 ع 99 612
صفحه 10 از 175