نوبت های اعلامی 1402/12/8:گاز شماره600تاریخ3م/موادسوختی شماره900تاریخ30م/چادر.کانتینر شماره600تاریخ3م
تعداد کامیون های ورودی امروز = 89
تعداد کامیون های خروجی امروز = 133
تعداد کامیون های در صف = 1152
زمان ورود آخرین کامیون = 12:31:28-1402/12/08

صف انتظار فعلی در تیر پارک

زمان ورود به تیر پارک نوع محموله مقصدمحموله پلاک وسیله نقلیه نوبت
1402/12/07 * 3:47PM مواد سوختی تفتان ایران 32 - 421 ع 58 349
1402/12/07 * 3:47PM مواد سوختی تفتان ایران 42 - 917 ع 97 348
1402/12/07 * 3:45PM گاز تفتان ایران 52 - 257 ع 27 347
1402/12/07 * 3:44PM متفرقه تفتان ایران 85 - 652 ع 42 332
1402/12/07 * 3:43PM مواد خوراکی (کشمش ، نخود و غیره ) تفتان ایران 85 - 734 ع 81 346
1402/12/07 * 3:43PM گاز تفتان ایران 85 - 948 ع 66 345
1402/12/07 * 3:42PM گاز تفتان ایران 95 - 158 ع 32 344
1402/12/07 * 3:42PM متفرقه تفتان ایران 42 - 843 ع 85 343
1402/12/07 * 3:41PM مواد سوختی تفتان ایران 43 - 664 ع 21 342
1402/12/07 * 3:41PM مواد سوختی تفتان ایران 43 - 876 ع 84 341
1402/12/07 * 3:41PM مواد سوختی تفتان ایران 23 - 441 ع 87 340
1402/12/07 * 3:40PM مواد سوختی تفتان ایران 42 - 557 ع 51 339
1402/12/07 * 3:40PM مواد سوختی تفتان ایران 12 - 651 ع 31 338
1402/12/07 * 3:39PM مواد سوختی تفتان ایران 25 - 866 ع 27 337
1402/12/07 * 3:38PM مواد خوراکی (کشمش ، نخود و غیره ) تفتان ایران 85 - 866 ع 54 336
1402/12/07 * 3:38PM مواد سوختی تفتان ایران 32 - 167 ع 46 335
1402/12/07 * 3:38PM مواد سوختی تفتان ایران 42 - 249 ع 71 334
1402/12/07 * 3:37PM گاز تفتان ایران 42 - 453 ع 33 333
1402/12/07 * 3:36PM مواد سوختی تفتان ایران 12 - 543 ع 73 332
1402/12/07 * 3:36PM مواد سوختی تفتان ایران 32 - 375 ع 16 331
صفحه 10 از 58