نوبت های اعلامی 1402/12/8:گاز شماره600تاریخ3م/موادسوختی شماره900تاریخ30م/چادر.کانتینر شماره600تاریخ3م
تعداد کامیون های ورودی امروز = 102
تعداد کامیون های خروجی امروز = 150
تعداد کامیون های در صف = 1148
زمان ورود آخرین کامیون = 14:48:41-1402/12/08

صف انتظار فعلی در تیر پارک

زمان ورود به تیر پارک نوع محموله مقصدمحموله پلاک وسیله نقلیه نوبت
1402/12/07 * 3:28PM متفرقه تفتان ایران 85 - 228 ع 85 316
1402/12/07 * 3:27PM متفرقه تفتان ایران 66 - 621 ع 22 315
1402/12/07 * 3:26PM متفرقه تفتان ایران 95 - 613 ع 15 314
1402/12/07 * 3:25PM مواد سوختی تفتان ایران 52 - 162 ع 24 313
1402/12/07 * 3:24PM گاز تفتان ایران 95 - 926 ع 31 312
1402/12/07 * 3:23PM مواد سوختی تفتان ایران 13 - 846 ع 48 311
1402/12/07 * 3:23PM متفرقه تفتان ایران 84 - 414 ع 85 310
1402/12/07 * 3:22PM متفرقه تفتان ایران 95 - 312 ع 28 309
1402/12/07 * 3:22PM مواد خوراکی (کشمش ، نخود و غیره ) تفتان ایران 85 - 755 ع 51 308
1402/12/07 * 3:21PM گاز تفتان ایران 85 - 342 ع 82 307
1402/12/07 * 3:21PM مواد خوراکی (کشمش ، نخود و غیره ) تفتان ایران 85 - 978 ع 72 306
1402/12/07 * 3:20PM قیر تفتان ایران 85 - 784 ع 82 305
1402/12/07 * 3:19PM گاز تفتان ایران 22 - 556 ع 66 304
1402/12/07 * 3:19PM گاز تفتان ایران 85 - 424 ع 73 303
1402/12/07 * 2:41PM خرما تفتان ایران 85 - 677 ع 71 302
1402/12/07 * 1:14PM مواد خوراکی (کشمش ، نخود و غیره ) تفتان ایران 95 - 523 ع 16 297
1402/12/07 * 1:12PM مواد خوراکی (کشمش ، نخود و غیره ) تفتان ایران 85 - 688 ع 69 296
1402/12/07 * 1:12PM آهن آلات تفتان ایران 85 - 415 ع 11 295
1402/12/07 * 1:11PM آهن آلات تفتان ایران 42 - 733 ع 73 294
1402/12/07 * 1:10PM مواد سوختی تفتان ایران 36 - 144 ع 18 293