نوبت های اعلامی 1403/03/08:گاز:300تاریخ2م /چادر. کانتینر:900تاریخ31م/موادسوختی:200تاریخ18م
تعداد کامیون های ورودی امروز = 1
تعداد کامیون های خروجی امروز = 0
تعداد کامیون های در صف = 2946
زمان ورود آخرین کامیون = 00:38:08-1403/03/08

صف انتظار فعلی در تیر پارک

زمان ورود به تیر پارک نوع محموله مقصدمحموله پلاک وسیله نقلیه نوبت
1403/03/03 * 4:13PM گاز تفتان ایران 95 - 822 ع 24 402
1403/03/03 * 4:13PM متفرقه تفتان ایران 95 - 746 ع 32 401
1403/03/03 * 4:09PM گاز تفتان ایران 95 - 914 ع 12 400
1403/03/03 * 2:25PM مواد سوختی تفتان ایران 85 - 351 ع 85 396
1403/03/03 * 11:01AM کاشی و سرامیک تفتان ایران 85 - 418 ع 69 389
1403/03/03 * 11:00AM مواد سوختی تفتان ایران 52 - 737 ع 19 388
1403/03/03 * 10:59AM مواد سوختی تفتان ایران 52 - 439 ع 39 387
1403/03/03 * 10:58AM متفرقه تفتان ایران 85 - 548 ع 19 386
1403/03/03 * 10:32AM مواد سوختی تفتان ایران 52 - 654 ع 27 383
1403/03/03 * 10:31AM مواد سوختی تفتان ایران 52 - 889 ع 22 382
1403/03/03 * 10:29AM مواد سوختی تفتان ایران 52 - 577 ع 17 377
1403/03/03 * 10:28AM مواد خوراکی (کشمش ، نخود و غیره ) تفتان ایران 32 - 585 ع 97 376
1403/03/03 * 10:28AM مواد سوختی تفتان ایران 12 - 753 ع 65 375
1403/03/03 * 10:27AM مواد سوختی تفتان ایران 65 - 889 ع 41 374
1403/03/03 * 10:26AM مواد سوختی تفتان ایران 85 - 528 ع 53 373
1403/03/03 * 10:26AM مواد سوختی تفتان ایران 95 - 827 ع 23 372
1403/03/03 * 10:25AM گشنیز تفتان ایران 65 - 865 ع 31 371
1403/03/03 * 10:24AM مواد سوختی تفتان ایران 42 - 128 ع 61 370
1403/03/03 * 10:23AM گاز تفتان ایران 36 - 251 ع 56 369
1403/03/03 * 10:20AM گاز تفتان ایران 85 - 712 ع 95 367