نوبت های اعلامی 1403/01/31:گاز:1000تاریخ17م /چادر. کانتینر:100تاریخ24م/موادسوختی:200تاریخ7م
تعداد کامیون های ورودی امروز = 1
تعداد کامیون های خروجی امروز = 0
تعداد کامیون های در صف = 2259
زمان ورود آخرین کامیون = 06:57:47-1403/01/31

صف انتظار فعلی در تیر پارک

زمان ورود به تیر پارک نوع محموله مقصدمحموله پلاک وسیله نقلیه نوبت
1403/01/25 * 1:41PM مواد سوختی تفتان ایران 42 - 946 ع 76 124
1403/01/25 * 1:41PM مواد سوختی تفتان ایران 36 - 797 ع 47 123
1403/01/25 * 1:41PM مواد سوختی تفتان ایران 17 - 677 ع 87 122
1403/01/25 * 1:35PM آهن آلات تفتان ایران 85 - 194 ع 58 121
1403/01/25 * 1:33PM گاز تفتان ایران 95 - 183 ع 33 120
1403/01/25 * 1:29PM گاز تفتان ایران 95 - 135 ع 21 119
1403/01/25 * 1:28PM گاز تفتان ایران 85 - 781 ع 97 118
1403/01/25 * 1:28PM گاز تفتان ایران 85 - 775 ع 62 117
1403/01/25 * 1:28PM گاز تفتان ایران 85 - 673 ع 42 116
1403/01/25 * 1:26PM مواد سوختی تفتان ایران 43 - 118 ع 94 115
1403/01/25 * 1:25PM مواد سوختی تفتان ایران 53 - 853 ع 55 114
1403/01/25 * 1:23PM گاز تفتان ایران 95 - 626 ع 31 113
1403/01/25 * 1:22PM مواد سوختی تفتان ایران 95 - 994 ع 28 112
1403/01/25 * 1:21PM گاز تفتان ایران 95 - 769 ع 32 111
1403/01/25 * 1:20PM مواد خوراکی (کشمش ، نخود و غیره ) تفتان ایران 85 - 281 ع 54 110
1403/01/25 * 1:19PM مواد خوراکی (کشمش ، نخود و غیره ) تفتان ایران 85 - 345 ع 57 109
1403/01/25 * 1:18PM آهن آلات تفتان ایران 85 - 584 ع 74 108
1403/01/25 * 1:15PM گاز تفتان ایران 85 - 767 ع 87 106
1403/01/25 * 1:15PM مواد سوختی تفتان ایران 23 - 672 ع 92 105
1403/01/25 * 1:10PM گاز تفتان ایران 51 - 582 ع 77 104