نوبت های اعلامی 1403/01/31:گاز:1000تاریخ17م /چادر. کانتینر:100تاریخ24م/موادسوختی:200تاریخ7م
تعداد کامیون های ورودی امروز = 0
تعداد کامیون های خروجی امروز = 0
تعداد کامیون های در صف = 2258
زمان ورود آخرین کامیون = 21:55:00-1403/01/30

صف انتظار فعلی در تیر پارک

زمان ورود به تیر پارک نوع محموله مقصدمحموله پلاک وسیله نقلیه نوبت
1403/01/25 * 1:09PM گاز تفتان ایران 85 - 566 ع 69 102
1403/01/25 * 11:07AM گاز تفتان ایران 95 - 644 ع 15 99
1403/01/25 * 11:07AM گاز تفتان ایران 59 - 499 ع 75 98
1403/01/25 * 11:06AM مواد سوختی تفتان ایران 19 - 328 ع 56 97
1403/01/25 * 11:06AM مواد سوختی تفتان ایران 13 - 495 ع 88 96
1403/01/25 * 11:05AM مواد سوختی تفتان ایران 29 - 938 ع 36 95
1403/01/25 * 11:05AM گاز تفتان ایران 85 - 928 ع 89 94
1403/01/25 * 11:04AM آهن آلات تفتان ایران 95 - 531 ع 14 93
1403/01/25 * 11:03AM آهن آلات تفتان ایران 95 - 998 ع 28 92
1403/01/25 * 10:59AM مواد سوختی تفتان ایران 95 - 987 ع 14 90
1403/01/25 * 10:59AM گاز تفتان ایران 85 - 528 ع 66 89
1403/01/25 * 10:58AM گاز تفتان ایران 85 - 223 ع 71 88
1403/01/24 * 10:21PM گاز تفتان ایران 95 - 861 ع 11 73
1403/01/24 * 10:18PM گاز تفتان ایران 95 - 921 ع 12 72
1403/01/24 * 10:49AM آهن آلات تفتان ایران 95 - 491 ع 32 69
1403/01/24 * 10:48AM مواد سوختی تفتان ایران 27 - 992 ع 76 68
1403/01/24 * 10:48AM مواد سوختی تفتان ایران 27 - 525 ع 74 67
1403/01/24 * 10:10AM مواد سوختی تفتان ایران 43 - 773 ع 76 66
1403/01/23 * 8:10PM مواد سوختی تفتان ایران 42 - 156 ع 16 63
1403/01/23 * 8:06PM مواد سوختی تفتان ایران 19 - 749 ع 82 62