نوبت های اعلامی 1403/01/31:گاز:1000تاریخ17م /چادر. کانتینر:100تاریخ24م/موادسوختی:200تاریخ7م
تعداد کامیون های ورودی امروز = 0
تعداد کامیون های خروجی امروز = 0
تعداد کامیون های در صف = 2258
زمان ورود آخرین کامیون = 21:55:00-1403/01/30

صف انتظار فعلی در تیر پارک

زمان ورود به تیر پارک نوع محموله مقصدمحموله پلاک وسیله نقلیه نوبت
1403/01/21 * 7:28PM مواد سوختی تفتان ایران 27 - 893 ع 26 900
1403/01/21 * 7:26PM گاز تفتان ایران 95 - 267 ع 19 899
1403/01/21 * 7:26PM گاز تفتان ایران 85 - 466 ع 54 898
1403/01/21 * 7:26PM آهن آلات تفتان ایران 85 - 657 ع 95 897
1403/01/21 * 7:25PM مواد سوختی تفتان ایران 53 - 372 ع 54 896
1403/01/21 * 7:24PM مواد سوختی تفتان ایران 43 - 834 ع 99 895
1403/01/21 * 7:24PM مواد سوختی تفتان ایران 85 - 642 ع 61 894
1403/01/21 * 7:23PM مواد سوختی تفتان ایران 85 - 837 ع 66 893
1403/01/21 * 7:22PM مواد سوختی تفتان ایران 65 - 395 ع 29 892
1403/01/21 * 7:18PM مواد سوختی تفتان ایران 85 - 751 ع 42 890
1403/01/21 * 7:16PM مواد سوختی تفتان ایران 42 - 616 ع 84 889
1403/01/21 * 7:13PM مواد سوختی تفتان ایران 85 - 354 ع 65 887
1403/01/21 * 7:10PM گاز تفتان ایران 52 - 758 ع 42 885
1403/01/21 * 7:07PM متفرقه تفتان ایران 85 - 163 ع 21 884
1403/01/21 * 2:46PM گاز تفتان ایران 85 - 395 ع 96 882
1403/01/21 * 2:44PM مواد سوختی تفتان ایران 42 - 953 ع 67 880
1403/01/21 * 2:43PM مواد سوختی تفتان ایران 47 - 462 ع 87 878
1403/01/21 * 2:41PM گاز تفتان ایران 52 - 257 ع 27 877
1403/01/21 * 2:38PM گاز تفتان ایران 42 - 115 ع 64 876
1403/01/21 * 2:29PM مواد سوختی تفتان ایران 83 - 789 ع 22 872