نوبت های اعلامی 1403/01/31:گاز:1000تاریخ17م /چادر. کانتینر:100تاریخ24م/موادسوختی:200تاریخ7م
تعداد کامیون های ورودی امروز = 0
تعداد کامیون های خروجی امروز = 0
تعداد کامیون های در صف = 2258
زمان ورود آخرین کامیون = 21:55:00-1403/01/30

صف انتظار فعلی در تیر پارک

زمان ورود به تیر پارک نوع محموله مقصدمحموله پلاک وسیله نقلیه نوبت
1403/01/21 * 8:11PM مواد سوختی تفتان ایران 23 - 118 ع 75 950
1403/01/21 * 8:10PM متفرقه تفتان ایران 85 - 939 ع 62 949
1403/01/21 * 8:10PM متفرقه تفتان ایران 95 - 196 ع 26 948
1403/01/21 * 8:09PM مواد سوختی تفتان ایران 95 - 751 ع 32 947
1403/01/21 * 8:08PM مواد سوختی تفتان ایران 52 - 379 ع 24 946
1403/01/21 * 8:08PM مواد سوختی تفتان ایران 52 - 748 ع 29 945
1403/01/21 * 8:07PM مواد سوختی تفتان ایران 52 - 369 ع 43 944
1403/01/21 * 8:06PM مواد سوختی تفتان ایران 53 - 656 ع 58 943
1403/01/21 * 8:06PM گاز تفتان ایران 41 - 917 ع 12 942
1403/01/21 * 8:05PM گاز تفتان ایران 95 - 493 ع 34 941
1403/01/21 * 8:04PM مواد سوختی تفتان ایران 47 - 347 ع 53 940
1403/01/21 * 8:04PM مواد سوختی تفتان ایران 43 - 672 ع 23 939
1403/01/21 * 8:04PM مواد سوختی تفتان ایران 23 - 319 ع 57 938
1403/01/21 * 8:03PM مواد سوختی تفتان ایران 13 - 121 ع 18 937
1403/01/21 * 8:03PM مواد سوختی تفتان ایران 43 - 685 ع 84 936
1403/01/21 * 8:02PM مواد سوختی تفتان ایران 91 - 638 ع 63 935
1403/01/21 * 8:02PM آهن آلات تفتان ایران 35 - 972 ع 48 934
1403/01/21 * 8:01PM مواد سوختی تفتان ایران 79 - 661 ع 91 933
1403/01/21 * 8:00PM متفرقه تفتان ایران 95 - 361 ع 19 931
1403/01/21 * 7:59PM مواد سوختی تفتان ایران 13 - 468 ع 62 930