نوبت های اعلامی 1403/01/31:گاز:1000تاریخ17م /چادر. کانتینر:100تاریخ24م/موادسوختی:200تاریخ7م
تعداد کامیون های ورودی امروز = 0
تعداد کامیون های خروجی امروز = 0
تعداد کامیون های در صف = 2258
زمان ورود آخرین کامیون = 21:55:00-1403/01/30

صف انتظار فعلی در تیر پارک

زمان ورود به تیر پارک نوع محموله مقصدمحموله پلاک وسیله نقلیه نوبت
1403/01/22 * 12:41AM مواد سوختی تفتان ایران 52 - 432 ع 34 994
1403/01/22 * 12:38AM مواد سوختی تفتان ایران 95 - 869 ع 29 993
1403/01/22 * 12:36AM متفرقه تفتان ایران 95 - 825 ع 14 992
1403/01/22 * 12:19AM مواد سوختی تفتان ایران 95 - 226 ع 13 991
1403/01/22 * 12:19AM مواد سوختی تفتان ایران 85 - 311 ع 73 990
1403/01/22 * 12:15AM مواد سوختی تفتان ایران 71 - 142 ع 82 989
1403/01/22 * 12:01AM گاز تفتان ایران 85 - 696 ع 83 987
1403/01/22 * 12:00AM مواد سوختی تفتان ایران 12 - 543 ع 73 986
1403/01/22 * 12:00AM مواد سوختی تفتان ایران 12 - 526 ع 95 985
1403/01/21 * 11:59PM مواد سوختی تفتان ایران 42 - 468 ع 98 984
1403/01/21 * 11:59PM مواد سوختی تفتان ایران 32 - 818 ع 73 983
1403/01/21 * 11:56PM مواد خوراکی (کشمش ، نخود و غیره ) تفتان ایران 85 - 766 ع 74 982
1403/01/21 * 11:54PM مواد سوختی تفتان ایران 79 - 429 ع 59 981
1403/01/21 * 11:52PM مواد سوختی تفتان ایران 36 - 447 ع 41 980
1403/01/21 * 11:51PM مواد سوختی تفتان ایران 12 - 636 ع 18 979
1403/01/21 * 11:51PM گاز تفتان ایران 85 - 556 ع 65 978
1403/01/21 * 8:36PM مواد سوختی تفتان ایران 32 - 383 ع 47 975
1403/01/21 * 8:35PM متفرقه تفتان ایران 95 - 782 ع 18 973
1403/01/21 * 8:34PM متفرقه تفتان ایران 85 - 846 ع 58 972
1403/01/21 * 8:33PM مواد سوختی تفتان ایران 43 - 715 ع 32 971