نوبت های اعلامی 1403/03/26:گاز:400تاریخ17م /چادر. کانتینر:450تاریخ 18م/موادسوختی:200تاریخ29م
تعداد کامیون های ورودی امروز = 0
تعداد کامیون های خروجی امروز = 0
تعداد کامیون های در صف = 3486
زمان ورود آخرین کامیون = 22:50:30-1403/03/28

صف انتظار فعلی در تیر پارک

زمان ورود به تیر پارک نوع محموله مقصدمحموله پلاک وسیله نقلیه نوبت
1403/03/24 * 4:44PM ماشین خالی تفتان ایران 85 - 415 ع 54 984
1403/03/24 * 4:40PM گاز تفتان ایران 95 - 221 ع 25 983
1403/03/24 * 3:04PM گشنیز تفتان ایران 00 - 174 ع 00 977
1403/03/24 * 2:18PM ماشین خالی تفتان ایران 85 - 418 ع 69 976
1403/03/24 * 2:17PM ماشین خالی تفتان ایران 85 - 756 ع 11 975
1403/03/24 * 2:07PM ماشین خالی تفتان ایران 85 - 996 ع 78 973
1403/03/24 * 1:45PM ماشین خالی تفتان ایران 85 - 759 ع 58 971
1403/03/24 * 1:03PM گاز تفتان ایران 95 - 631 ع 23 967
1403/03/24 * 12:34PM ماشین خالی تفتان ایران 85 - 768 ع 81 965
1403/03/24 * 11:50AM متفرقه تفتان ایران 32 - 366 ع 79 962
1403/03/24 * 11:49AM مواد سوختی تفتان ایران 27 - 199 ع 77 961
1403/03/24 * 11:48AM گاز تفتان ایران 66 - 428 ع 27 960
1403/03/24 * 11:48AM گاز تفتان ایران 95 - 198 ع 35 959
1403/03/24 * 11:46AM گاز تفتان ایران 45 - 424 ع 97 958
1403/03/24 * 11:46AM ماشین خالی تفتان ایران 00 - 269 ع 00 958
1403/03/24 * 11:45AM مواد سوختی تفتان ایران 52 - 277 ع 29 957
1403/03/24 * 11:45AM مواد سوختی تفتان ایران 13 - 188 ع 82 956
1403/03/24 * 11:44AM مواد سوختی تفتان ایران 52 - 591 ع 39 955
1403/03/24 * 11:42AM مواد سوختی تفتان ایران 36 - 313 ع 35 954
1403/03/24 * 11:39AM گاز تفتان ایران 95 - 782 ع 16 953