نوبت های اعلامی 1403/01/31:گاز:1000تاریخ17م /چادر. کانتینر:100تاریخ24م/موادسوختی:200تاریخ7م
تعداد کامیون های ورودی امروز = 1
تعداد کامیون های خروجی امروز = 0
تعداد کامیون های در صف = 2259
زمان ورود آخرین کامیون = 06:57:47-1403/01/31

صف انتظار فعلی در تیر پارک

زمان ورود به تیر پارک نوع محموله مقصدمحموله پلاک وسیله نقلیه نوبت
1403/01/25 * 2:09PM مواد سوختی تفتان ایران 32 - 731 ع 83 144
1403/01/25 * 2:09PM مواد سوختی تفتان ایران 36 - 116 ع 32 143
1403/01/25 * 2:08PM مواد سوختی تفتان ایران 43 - 593 ع 35 142
1403/01/25 * 2:07PM مواد سوختی تفتان ایران 27 - 675 ع 83 141
1403/01/25 * 2:06PM مواد سوختی تفتان ایران 27 - 624 ع 76 140
1403/01/25 * 2:06PM مواد سوختی تفتان ایران 17 - 655 ع 92 139
1403/01/25 * 2:05PM مواد سوختی تفتان ایران 27 - 829 ع 63 138
1403/01/25 * 2:05PM مواد سوختی تفتان ایران 43 - 839 ع 98 137
1403/01/25 * 2:02PM گاز تفتان ایران 12 - 733 ع 27 136
1403/01/25 * 2:02PM گاز تفتان ایران 91 - 763 ع 64 135
1403/01/25 * 2:01PM گاز تفتان ایران 91 - 646 ع 81 134
1403/01/25 * 2:01PM گاز تفتان ایران 91 - 535 ع 77 133
1403/01/25 * 1:59PM گاز تفتان ایران 85 - 819 ع 83 132
1403/01/25 * 1:59PM متفرقه تفتان ایران 85 - 538 ع 88 131
1403/01/25 * 1:49PM گاز تفتان ایران 91 - 793 ع 76 130
1403/01/25 * 1:48PM گاز تفتان ایران 85 - 783 ع 66 129
1403/01/25 * 1:47PM گاز تفتان ایران 85 - 181 ع 67 128
1403/01/25 * 1:47PM متفرقه تفتان ایران 85 - 125 ع 17 127
1403/01/25 * 1:45PM مواد سوختی تفتان ایران 91 - 516 ع 73 126
1403/01/25 * 1:44PM مواد سوختی تفتان ایران 95 - 464 ع 16 125