نوبت های اعلامی 1403/03/26:گاز:400تاریخ17م /چادر. کانتینر:450تاریخ 18م/موادسوختی:200تاریخ29م
تعداد کامیون های ورودی امروز = 0
تعداد کامیون های خروجی امروز = 0
تعداد کامیون های در صف = 3486
زمان ورود آخرین کامیون = 22:50:30-1403/03/28

صف انتظار فعلی در تیر پارک

زمان ورود به تیر پارک نوع محموله مقصدمحموله پلاک وسیله نقلیه نوبت
1403/03/24 * 11:39AM مواد سوختی تفتان ایران 85 - 679 ع 57 952
1403/03/24 * 11:38AM متفرقه تفتان ایران 95 - 692 ع 21 951
1403/03/24 * 11:37AM گاز تفتان ایران 22 - 536 ع 66 950
1403/03/24 * 11:37AM گاز تفتان ایران 85 - 672 ع 58 949
1403/03/24 * 11:34AM مواد سوختی تفتان ایران 85 - 614 ع 66 948
1403/03/24 * 11:34AM مواد سوختی تفتان ایران 52 - 618 ع 32 947
1403/03/24 * 11:32AM مواد سوختی تفتان ایران 66 - 266 ع 19 946
1403/03/24 * 11:32AM مواد سوختی تفتان ایران 52 - 686 ع 41 945
1403/03/24 * 11:31AM مواد سوختی تفتان ایران 52 - 976 ع 23 944
1403/03/24 * 11:31AM مواد سوختی تفتان ایران 52 - 683 ع 36 943
1403/03/24 * 11:30AM مواد سوختی تفتان ایران 85 - 591 ع 84 942
1403/03/24 * 11:30AM مواد سوختی تفتان ایران 42 - 399 ع 85 941
1403/03/24 * 11:29AM مواد سوختی تفتان ایران 42 - 526 ع 73 940
1403/03/24 * 10:59AM گاز تفتان ایران 95 - 427 ع 13 935
1403/03/24 * 10:59AM گاز تفتان ایران 85 - 899 ع 67 934
1403/03/24 * 10:58AM متفرقه تفتان ایران 52 - 523 ع 24 933
1403/03/24 * 10:58AM گاز تفتان ایران 85 - 736 ع 87 932
1403/03/24 * 10:56AM گاز تفتان ایران 95 - 872 ع 22 931
1403/03/24 * 10:55AM گاز تفتان ایران 85 - 434 ع 98 930
1403/03/24 * 10:53AM گاز تفتان ایران 42 - 428 ع 63 929