نوبت های اعلامی 1403/03/26:گاز:400تاریخ17م /چادر. کانتینر:450تاریخ 18م/موادسوختی:200تاریخ29م
تعداد کامیون های ورودی امروز = 46
تعداد کامیون های خروجی امروز = 0
تعداد کامیون های در صف = 3486
زمان ورود آخرین کامیون = 22:50:30-1403/03/28

صف انتظار فعلی در تیر پارک

زمان ورود به تیر پارک نوع محموله مقصدمحموله پلاک وسیله نقلیه نوبت
1403/03/24 * 5:35PM گاز تفتان ایران 95 - 231 ع 22 26
1403/03/24 * 5:35PM ماشین خالی تفتان ایران 55 - 593 ع 28 25
1403/03/24 * 5:34PM متفرقه تفتان ایران 45 - 161 ع 14 24
1403/03/24 * 5:34PM گاز تفتان ایران 85 - 997 ع 91 23
1403/03/24 * 5:33PM گاز تفتان ایران 85 - 193 ع 13 22
1403/03/24 * 5:32PM مواد سوختی تفتان ایران 53 - 655 ع 49 21
1403/03/24 * 5:31PM مواد سوختی تفتان ایران 53 - 773 ع 36 20
1403/03/24 * 5:30PM گاز تفتان ایران 95 - 937 ع 35 19
1403/03/24 * 5:30PM متفرقه تفتان ایران 85 - 412 ع 14 18
1403/03/24 * 5:29PM متفرقه تفتان ایران 42 - 466 ع 67 17
1403/03/24 * 5:29PM متفرقه تفتان ایران 95 - 581 ع 35 16
1403/03/24 * 5:28PM گاز تفتان ایران 95 - 599 ع 35 15
1403/03/24 * 5:27PM متفرقه تفتان ایران 85 - 529 ع 59 14
1403/03/24 * 5:27PM متفرقه تفتان ایران 85 - 343 ع 75 13
1403/03/24 * 5:25PM متفرقه تفتان ایران 95 - 589 ع 26 12
1403/03/24 * 5:24PM متفرقه تفتان ایران 95 - 546 ع 11 11
1403/03/24 * 5:24PM آهن آلات تفتان ایران 54 - 551 ع 88 10
1403/03/24 * 5:22PM گاز تفتان ایران 85 - 123 ع 89 9
1403/03/24 * 5:22PM گاز تفتان ایران 65 - 971 ع 86 8
1403/03/24 * 5:21PM متفرقه تفتان ایران 85 - 133 ع 56 7