نوبت های اعلامی 1403/03/26:گاز:400تاریخ17م /چادر. کانتینر:450تاریخ 18م/موادسوختی:200تاریخ29م
تعداد کامیون های ورودی امروز = 46
تعداد کامیون های خروجی امروز = 0
تعداد کامیون های در صف = 3486
زمان ورود آخرین کامیون = 22:50:30-1403/03/28

صف انتظار فعلی در تیر پارک

زمان ورود به تیر پارک نوع محموله مقصدمحموله پلاک وسیله نقلیه نوبت
1403/03/24 * 5:20PM گاز تفتان ایران 36 - 265 ع 47 6
1403/03/24 * 5:19PM آهن آلات تفتان ایران 59 - 298 ع 69 5
1403/03/24 * 5:18PM متفرقه تفتان ایران 85 - 372 ع 56 4
1403/03/24 * 5:17PM گاز تفتان ایران 95 - 265 ع 32 3
1403/03/24 * 5:16PM گاز تفتان ایران 85 - 743 ع 88 2
1403/03/24 * 5:15PM مواد سوختی تفتان ایران 32 - 332 ع 73 1
1403/03/24 * 5:13PM متفرقه تفتان ایران 85 - 524 ع 69 999
1403/03/24 * 5:12PM مواد سوختی تفتان ایران 53 - 445 ع 12 998
1403/03/24 * 5:12PM مواد سوختی تفتان ایران 17 - 674 ع 94 997
1403/03/24 * 5:10PM گاز تفتان ایران 85 - 781 ع 97 996
1403/03/24 * 5:08PM گاز تفتان ایران 95 - 756 ع 19 994
1403/03/24 * 5:06PM گاز تفتان ایران 95 - 252 ع 36 993
1403/03/24 * 5:05PM متفرقه تفتان ایران 85 - 437 ع 58 992
1403/03/24 * 5:00PM گاز تفتان ایران 85 - 997 ع 97 991
1403/03/24 * 4:59PM مواد سوختی تفتان ایران 32 - 194 ع 44 990
1403/03/24 * 4:59PM مواد سوختی تفتان ایران 32 - 317 ع 53 989
1403/03/24 * 4:58PM گاز تفتان ایران 85 - 248 ع 68 988
1403/03/24 * 4:56PM گاز تفتان ایران 95 - 726 ع 27 987
1403/03/24 * 4:56PM مواد سوختی تفتان ایران 52 - 568 ع 19 986
1403/03/24 * 4:55PM گاز تفتان ایران 95 - 438 ع 29 985