نوبت های اعلامی 1403/01/31:گاز:1000تاریخ17م /چادر. کانتینر:100تاریخ24م/موادسوختی:200تاریخ7م
تعداد کامیون های ورودی امروز = 0
تعداد کامیون های خروجی امروز = 0
تعداد کامیون های در صف = 2258
زمان ورود آخرین کامیون = 21:55:00-1403/01/30

صف انتظار فعلی در تیر پارک

زمان ورود به تیر پارک نوع محموله مقصدمحموله پلاک وسیله نقلیه نوبت
1403/01/22 * 10:39PM مواد سوختی تفتان ایران 47 - 379 ع 83 39
1403/01/22 * 10:38PM مواد سوختی تفتان ایران 95 - 431 ع 35 38
1403/01/22 * 10:37PM آهن آلات تفتان ایران 85 - 791 ع 57 37
1403/01/22 * 10:37PM مواد سوختی تفتان ایران 52 - 737 ع 27 36
1403/01/22 * 10:36PM گاز تفتان ایران 25 - 592 ع 88 35
1403/01/22 * 10:35PM مواد سوختی تفتان ایران 71 - 492 ع 77 34
1403/01/22 * 10:34PM گشنیز تفتان ایران 95 - 835 ع 34 33
1403/01/22 * 10:33PM مواد سوختی تفتان ایران 23 - 667 ع 71 32
1403/01/22 * 10:33PM مواد سوختی تفتان ایران 43 - 745 ع 59 31
1403/01/22 * 10:33PM مواد سوختی تفتان ایران 23 - 143 ع 71 30
1403/01/22 * 10:32PM مواد سوختی تفتان ایران 53 - 119 ع 59 29
1403/01/22 * 10:32PM آهن آلات تفتان ایران 25 - 492 ع 28 28
1403/01/22 * 10:31PM گاز تفتان ایران 95 - 117 ع 34 27
1403/01/22 * 10:31PM متفرقه تفتان ایران 95 - 556 ع 18 26
1403/01/22 * 10:31PM مواد سوختی تفتان ایران 29 - 238 ع 36 25
1403/01/22 * 10:31PM مواد سوختی تفتان ایران 23 - 273 ع 62 24
1403/01/22 * 10:29PM گشنیز تفتان ایران 85 - 161 ع 76 23
1403/01/22 * 10:28PM مواد سوختی تفتان ایران 47 - 542 ع 56 22
1403/01/22 * 10:26PM مواد سوختی تفتان ایران 32 - 332 ع 73 21
1403/01/22 * 10:25PM گاز تفتان ایران 21 - 512 ع 39 20