نوبت های اعلامی 1403/01/31:گاز:1000تاریخ17م /چادر. کانتینر:100تاریخ24م/موادسوختی:200تاریخ7م
تعداد کامیون های ورودی امروز = 0
تعداد کامیون های خروجی امروز = 0
تعداد کامیون های در صف = 2258
زمان ورود آخرین کامیون = 21:55:00-1403/01/30

صف انتظار فعلی در تیر پارک

زمان ورود به تیر پارک نوع محموله مقصدمحموله پلاک وسیله نقلیه نوبت
1403/01/23 * 8:04PM آهن آلات تفتان ایران 95 - 595 ع 22 61
1403/01/23 * 8:01PM آهن آلات تفتان ایران 54 - 987 ع 79 60
1403/01/23 * 8:00PM گاز تفتان ایران 84 - 345 ع 86 59
1403/01/23 * 7:58PM گاز تفتان ایران 85 - 884 ع 64 58
1403/01/23 * 7:57PM گاز تفتان ایران 85 - 734 ع 94 57
1403/01/23 * 7:54PM مواد سوختی تفتان ایران 51 - 832 ع 15 56
1403/01/23 * 3:11PM مواد سوختی تفتان ایران 85 - 156 ع 67 55
1403/01/23 * 3:09PM مواد سوختی تفتان ایران 42 - 221 ع 48 54
1403/01/23 * 3:08PM متفرقه تفتان ایران 35 - 249 ع 39 53
1403/01/23 * 11:19AM متفرقه تفتان ایران 85 - 316 ع 92 50
1403/01/23 * 11:18AM مواد سوختی تفتان ایران 29 - 967 ع 16 49
1403/01/23 * 11:17AM مواد سوختی تفتان ایران 19 - 393 ع 29 48
1403/01/23 * 11:16AM مواد سوختی تفتان ایران 85 - 466 ع 92 47
1403/01/23 * 11:15AM مواد سوختی تفتان ایران 29 - 282 ع 12 46
1403/01/23 * 8:11AM مواد سوختی تفتان ایران 19 - 384 ع 91 45
1403/01/23 * 8:08AM مواد سوختی تفتان ایران 85 - 574 ع 86 44
1403/01/23 * 8:08AM مواد سوختی تفتان ایران 85 - 277 ع 72 43
1403/01/23 * 8:07AM مواد سوختی تفتان ایران 27 - 287 ع 76 42
1403/01/22 * 10:45PM مواد سوختی تفتان ایران 44 - 654 ع 92 41
1403/01/22 * 10:43PM متفرقه تفتان ایران 25 - 545 ع 92 40