نوبت های اعلامی 1402/12/8:گاز شماره600تاریخ3م/موادسوختی شماره900تاریخ30م/چادر.کانتینر شماره600تاریخ3م
تعداد کامیون های ورودی امروز = 90
تعداد کامیون های خروجی امروز = 146
تعداد کامیون های در صف = 1140
زمان ورود آخرین کامیون = 13:53:22-1402/12/08

صف انتظار فعلی در تیر پارک

زمان ورود به تیر پارک نوع محموله مقصدمحموله پلاک وسیله نقلیه نوبت
1402/12/01 * 8:09PM مواد سوختی تفتان ایران 55 - 398 ع 41 118
1402/12/01 * 8:08PM مواد سوختی تفتان ایران 95 - 493 ع 23 116
1402/12/01 * 7:58PM مواد سوختی تفتان ایران 95 - 964 ع 16 113
1402/12/01 * 7:50PM مواد سوختی تفتان ایران 32 - 998 ع 41 99
1402/12/01 * 7:49PM مواد سوختی تفتان ایران 91 - 824 ع 86 97
1402/12/01 * 7:49PM مواد سوختی تفتان ایران 91 - 894 ع 81 96
1402/12/01 * 7:48PM مواد سوختی تفتان ایران 32 - 313 ع 44 95
1402/12/01 * 7:33PM مواد سوختی تفتان ایران 91 - 561 ع 85 80
1402/12/01 * 7:33PM مواد سوختی تفتان ایران 91 - 399 ع 39 79
1402/12/01 * 7:30PM مواد سوختی تفتان ایران 85 - 596 ع 98 76
1402/12/01 * 7:29PM مواد سوختی تفتان ایران 32 - 273 ع 96 75
1402/12/01 * 7:26PM گاز تفتان ایران 36 - 767 ع 17 73
1402/12/01 * 7:24PM مواد سوختی تفتان ایران 32 - 174 ع 69 70
1402/12/01 * 7:20PM مواد سوختی تفتان ایران 36 - 729 ع 14 65
1402/12/01 * 7:18PM مواد سوختی تفتان ایران 32 - 334 ع 67 63
1402/12/01 * 7:09PM مواد سوختی تفتان ایران 52 - 657 ع 32 56
1402/12/01 * 7:09PM مواد سوختی تفتان ایران 52 - 926 ع 31 55
1402/12/01 * 7:08PM مواد سوختی تفتان ایران 52 - 383 ع 17 54
1402/12/01 * 7:07PM مواد سوختی تفتان ایران 52 - 277 ع 29 52
1402/12/01 * 7:07PM مواد سوختی تفتان ایران 13 - 188 ع 82 51