نوبت های اعلامی 1403/05/03: خالی تاریخ 2م /گاز شماره 750تاریخ1م/ چادر و کانتین شماره750تاریخ1م/ موادسوختی شماره500تاریخ31تیر
تعداد کامیون های ورودی امروز = 291
تعداد کامیون های خروجی امروز = 302
تعداد کامیون های در صف = 1304
زمان ورود آخرین کامیون = -

صف انتظار فعلی در تیر پارک

زمان ورود به تیر پارک نوع محموله مقصدمحموله پلاک وسیله نقلیه نوبت
* مواد سوختی تفتان ایران 85 - 522 ع 19 805
* مواد سوختی تفتان ایران 52 - 449 ع 43 781
* مواد سوختی تفتان ایران 42 - 223 ع 25 777
* مواد سوختی تفتان ایران 47 - 183 ع 88 775
* مواد سوختی تفتان ایران 36 - 784 ع 33 771
* مواد سوختی تفتان ایران 85 - 541 ع 81 769
* مواد سوختی تفتان ایران 27 - 219 ع 25 762
* مواد سوختی تفتان ایران 35 - 788 ع 23 719
* مواد سوختی تفتان ایران 52 - 188 ع 36 718
* مواد سوختی تفتان ایران 52 - 956 ع 23 717
* مواد سوختی تفتان ایران 27 - 759 ع 92 708
* مواد سوختی تفتان ایران 54 - 993 ع 88 703
* مواد سوختی تفتان ایران 54 - 157 ع 96 702
* مواد سوختی تفتان ایران 52 - 694 ع 28 690
* مواد سوختی تفتان ایران 52 - 351 ع 21 689
* مواد سوختی تفتان ایران 66 - 148 ع 27 688
* مواد سوختی تفتان ایران 85 - 889 ع 61 670
* مواد سوختی تفتان ایران 47 - 736 ع 76 669
* مواد سوختی تفتان ایران 53 - 474 ع 13 596
* مواد سوختی تفتان ایران 47 - 772 ع 26 581