نوبت های اعلامی 1402/12/8:گاز شماره600تاریخ3م/موادسوختی شماره900تاریخ30م/چادر.کانتینر شماره600تاریخ3م
تعداد کامیون های ورودی امروز = 89
تعداد کامیون های خروجی امروز = 136
تعداد کامیون های در صف = 1149
زمان ورود آخرین کامیون = 12:31:28-1402/12/08

صف انتظار فعلی در تیر پارک

زمان ورود به تیر پارک نوع محموله مقصدمحموله پلاک وسیله نقلیه نوبت
1402/11/30 * 11:25PM مواد سوختی تفتان ایران 65 - 236 ع 39 886
1402/11/30 * 10:12PM مواد سوختی تفتان ایران 85 - 428 ع 17 882
1402/11/30 * 10:03PM مواد سوختی تفتان ایران 85 - 568 ع 66 877
1402/11/30 * 9:51PM متفرقه تفتان ایران 85 - 533 ع 88 870
1402/11/30 * 6:48PM مواد سوختی تفتان ایران 13 - 494 ع 88 861
1402/11/30 * 6:48PM مواد سوختی تفتان ایران 53 - 853 ع 55 859
1402/11/30 * 6:45PM مواد سوختی تفتان ایران 65 - 644 ع 12 856
1402/11/30 * 6:45PM مواد سوختی تفتان ایران 45 - 646 ع 58 855
1402/11/30 * 6:44PM مواد سوختی تفتان ایران 65 - 123 ع 54 854
1402/11/30 * 6:42PM مواد سوختی تفتان ایران 65 - 379 ع 17 851
1402/11/30 * 6:39PM مواد سوختی تفتان ایران 95 - 444 ع 19 849
1402/11/30 * 6:37PM مواد سوختی تفتان ایران 95 - 571 ع 33 846
1402/11/30 * 6:36PM مواد سوختی تفتان ایران 65 - 882 ع 86 845
1402/11/30 * 6:36PM مواد سوختی تفتان ایران 85 - 829 ع 94 844
1402/11/30 * 6:35PM مواد سوختی تفتان ایران 59 - 255 ع 52 843
1402/11/30 * 6:35PM مواد سوختی تفتان ایران 83 - 548 ع 41 842
1402/11/30 * 6:33PM مواد سوختی تفتان ایران 95 - 133 ع 15 840
1402/11/30 * 6:22PM مواد سوختی تفتان ایران 43 - 152 ع 57 830
1402/11/30 * 6:22PM مواد سوختی تفتان ایران 53 - 357 ع 54 829
1402/11/30 * 6:21PM مواد سوختی تفتان ایران 23 - 854 ع 75 828