نوبت های اعلامی 1403/01/31:گاز:1000تاریخ17م /چادر. کانتینر:100تاریخ24م/موادسوختی:200تاریخ7م
تعداد کامیون های ورودی امروز = 3
تعداد کامیون های خروجی امروز = 0
تعداد کامیون های در صف = 2261
زمان ورود آخرین کامیون = 07:09:40-1403/01/31

صف انتظار فعلی در تیر پارک

زمان ورود به تیر پارک نوع محموله مقصدمحموله پلاک وسیله نقلیه نوبت
1403/01/29 * 12:02PM گاز تفتان ایران 85 - 457 ع 52 864
1403/01/29 * 12:01PM مواد خوراکی (کشمش ، نخود و غیره ) تفتان ایران 95 - 146 ع 16 863
1403/01/29 * 12:01PM مواد خوراکی (کشمش ، نخود و غیره ) تفتان ایران 85 - 996 ع 55 862
1403/01/29 * 11:56AM متفرقه تفتان ایران 19 - 332 ع 15 861
1403/01/29 * 11:55AM مواد سوختی تفتان ایران 25 - 896 ع 65 860
1403/01/29 * 11:54AM مواد سوختی تفتان ایران 15 - 358 ع 49 859
1403/01/29 * 11:53AM مواد سوختی تفتان ایران 23 - 251 ع 98 858
1403/01/29 * 11:53AM مواد سوختی تفتان ایران 23 - 512 ع 63 857
1403/01/29 * 11:52AM مواد سوختی تفتان ایران 27 - 336 ع 47 856
1403/01/29 * 11:51AM مواد سوختی تفتان ایران 42 - 133 ع 38 855
1403/01/29 * 11:48AM آهن آلات تفتان ایران 85 - 879 ع 69 854
1403/01/29 * 11:43AM مواد سوختی تفتان ایران 52 - 968 ع 16 853
1403/01/29 * 11:42AM متفرقه تفتان ایران 85 - 866 ع 93 852
1403/01/29 * 11:39AM مواد خوراکی (کشمش ، نخود و غیره ) تفتان ایران 35 - 169 ع 11 851
1403/01/29 * 11:38AM گاز تفتان ایران 95 - 787 ع 12 850
1403/01/29 * 11:33AM مواد خوراکی (کشمش ، نخود و غیره ) تفتان ایران 95 - 523 ع 16 849
1403/01/29 * 11:21AM آهن آلات تفتان ایران 25 - 941 ع 91 847
1403/01/29 * 11:20AM گاز تفتان ایران 85 - 974 ع 66 846
1403/01/29 * 11:17AM مواد سوختی تفتان ایران 36 - 963 ع 47 845
1403/01/29 * 11:16AM مواد سوختی تفتان ایران 36 - 119 ع 45 844