نوبت های اعلامی 1402/12/8:گاز شماره600تاریخ3م/موادسوختی شماره900تاریخ30م/چادر.کانتینر شماره600تاریخ3م
تعداد کامیون های ورودی امروز = 89
تعداد کامیون های خروجی امروز = 132
تعداد کامیون های در صف = 1153
زمان ورود آخرین کامیون = 12:31:28-1402/12/08

صف انتظار فعلی در تیر پارک

زمان ورود به تیر پارک نوع محموله مقصدمحموله پلاک وسیله نقلیه نوبت
1402/12/07 * 3:35PM مواد سوختی تفتان ایران 12 - 526 ع 95 330
1402/12/07 * 3:35PM مواد سوختی تفتان ایران 52 - 195 ع 36 329
1402/12/07 * 3:35PM مواد خوراکی (کشمش ، نخود و غیره ) تفتان ایران 85 - 229 ع 48 328
1402/12/07 * 3:34PM مواد سوختی تفتان ایران 53 - 461 ع 21 327
1402/12/07 * 3:34PM مواد سوختی تفتان ایران 95 - 764 ع 33 326
1402/12/07 * 3:33PM مواد خوراکی (کشمش ، نخود و غیره ) تفتان ایران 85 - 261 ع 72 325
1402/12/07 * 3:33PM گاز تفتان ایران 65 - 354 ع 71 324
1402/12/07 * 3:32PM آهن آلات تفتان ایران 85 - 943 ع 83 323
1402/12/07 * 3:31PM مواد سوختی تفتان ایران 12 - 381 ع 36 322
1402/12/07 * 3:31PM مواد سوختی تفتان ایران 52 - 348 ع 38 321
1402/12/07 * 3:30PM متفرقه تفتان ایران 85 - 394 ع 62 320
1402/12/07 * 3:30PM قیر تفتان ایران 36 - 526 ع 15 319
1402/12/07 * 3:29PM مواد سوختی تفتان ایران 32 - 213 ع 83 318
1402/12/07 * 3:28PM آهن آلات تفتان ایران 35 - 955 ع 34 317
1402/12/07 * 3:28PM متفرقه تفتان ایران 85 - 228 ع 85 316
1402/12/07 * 3:27PM متفرقه تفتان ایران 66 - 621 ع 22 315
1402/12/07 * 3:26PM متفرقه تفتان ایران 95 - 613 ع 15 314
1402/12/07 * 3:25PM مواد سوختی تفتان ایران 52 - 162 ع 24 313
1402/12/07 * 3:24PM گاز تفتان ایران 95 - 926 ع 31 312
1402/12/07 * 3:23PM مواد سوختی تفتان ایران 13 - 846 ع 48 311