نوبت های اعلامی 1403/03/08:گاز:300تاریخ2م /چادر. کانتینر:900تاریخ31م/موادسوختی:200تاریخ18م
تعداد کامیون های ورودی امروز = 0
تعداد کامیون های خروجی امروز = 0
تعداد کامیون های در صف = 2945
زمان ورود آخرین کامیون = 23:50:51-1403/03/07

صف انتظار فعلی در تیر پارک

زمان ورود به تیر پارک نوع محموله مقصدمحموله پلاک وسیله نقلیه نوبت
1403/03/07 * 9:11AM ماشین خالی تفتان ایران 42 - 691 ع 78 93
1403/03/07 * 8:56AM ماشین خالی تفتان ایران 95 - 376 ع 29 92
1403/03/07 * 8:14AM ماشین خالی تفتان ایران 95 - 137 ع 31 90
1403/03/07 * 7:57AM ماشین خالی تفتان ایران 85 - 373 ع 56 89
1403/03/07 * 7:37AM ماشین خالی تفتان ایران 85 - 573 ع 98 88
1403/03/07 * 7:33AM ماشین خالی تفتان ایران 00 - 539 ع 00 87
1403/03/07 * 7:32AM ماشین خالی تفتان ایران 00 - 600 ع 00 86
1403/03/07 * 7:31AM ماشین خالی تفتان ایران 00 - 864 ع 00 85
1403/03/07 * 6:33AM ماشین خالی تفتان ایران 85 - 472 ع 22 81
1403/03/07 * 5:46AM ماشین خالی تفتان ایران 95 - 265 ع 17 78
1403/03/07 * 5:45AM ماشین خالی تفتان ایران 85 - 791 ع 51 77
1403/03/07 * 5:44AM ماشین خالی تفتان ایران 85 - 847 ع 45 76
1403/03/07 * 5:43AM ماشین خالی تفتان ایران 85 - 218 ع 75 75
1403/03/07 * 5:42AM ماشین خالی تفتان ایران 85 - 658 ع 72 74
1403/03/07 * 5:22AM ماشین خالی تفتان ایران 85 - 284 ع 67 71
1403/03/07 * 5:21AM ماشین خالی تفتان ایران 95 - 961 ع 21 70
1403/03/07 * 4:52AM ماشین خالی تفتان ایران 85 - 985 ع 87 68
1403/03/06 * 10:18PM متفرقه تفتان ایران 73 - 135 ع 87 64
1403/03/06 * 10:17PM مواد سوختی تفتان ایران 32 - 237 ع 74 63
1403/03/06 * 10:13PM مواد سوختی تفتان ایران 32 - 749 ع 89 62
صفحه 11 از 148