نوبت های اعلامی 1403/01/31:گاز:1000تاریخ17م /چادر. کانتینر:100تاریخ24م/موادسوختی:200تاریخ7م
تعداد کامیون های ورودی امروز = 0
تعداد کامیون های خروجی امروز = 0
تعداد کامیون های در صف = 2258
زمان ورود آخرین کامیون = 21:55:00-1403/01/30

صف انتظار فعلی در تیر پارک

زمان ورود به تیر پارک نوع محموله مقصدمحموله پلاک وسیله نقلیه نوبت
1403/01/21 * 2:29PM مواد سوختی تفتان ایران 85 - 549 ع 26 871
1403/01/21 * 2:26PM گاز تفتان ایران 36 - 753 ع 25 867
1403/01/21 * 2:24PM مواد سوختی تفتان ایران 85 - 312 ع 69 865
1403/01/21 * 2:22PM مواد سوختی تفتان ایران 59 - 319 ع 46 864
1403/01/21 * 2:22PM مواد سوختی تفتان ایران 59 - 754 ع 75 863
1403/01/21 * 2:21PM گاز تفتان ایران 85 - 393 ع 72 862
1403/01/21 * 2:20PM مواد سوختی تفتان ایران 47 - 434 ع 45 860
1403/01/21 * 2:20PM مواد سوختی تفتان ایران 47 - 365 ع 13 859
1403/01/21 * 2:19PM مواد سوختی تفتان ایران 47 - 732 ع 83 858
1403/01/21 * 2:18PM مواد سوختی تفتان ایران 91 - 843 ع 14 855
1403/01/21 * 2:17PM مواد سوختی تفتان ایران 13 - 917 ع 19 854
1403/01/21 * 2:17PM مواد خوراکی (کشمش ، نخود و غیره ) تفتان ایران 55 - 578 ع 83 853
1403/01/21 * 2:16PM مواد خوراکی (کشمش ، نخود و غیره ) تفتان ایران 25 - 812 ع 76 852
1403/01/21 * 2:16PM گاز تفتان ایران 32 - 811 ع 38 851
1403/01/21 * 2:14PM مواد سوختی تفتان ایران 47 - 439 ع 87 850
1403/01/21 * 2:14PM مواد سوختی تفتان ایران 47 - 157 ع 79 849
1403/01/21 * 2:14PM مواد سوختی تفتان ایران 85 - 447 ع 17 848
1403/01/21 * 2:13PM مواد سوختی تفتان ایران 95 - 462 ع 13 847
1403/01/21 * 2:12PM مواد سوختی تفتان ایران 43 - 247 ع 63 846
1403/01/21 * 2:10PM آهن آلات تفتان ایران 35 - 193 ع 16 845