نوبت های اعلامی 1403/01/31:گاز:1000تاریخ17م /چادر. کانتینر:100تاریخ24م/موادسوختی:200تاریخ7م
تعداد کامیون های ورودی امروز = 3
تعداد کامیون های خروجی امروز = 0
تعداد کامیون های در صف = 2261
زمان ورود آخرین کامیون = 07:09:40-1403/01/31

صف انتظار فعلی در تیر پارک

زمان ورود به تیر پارک نوع محموله مقصدمحموله پلاک وسیله نقلیه نوبت
1403/01/29 * 11:15AM مواد خوراکی (کشمش ، نخود و غیره ) تفتان ایران 00 - 321 ع 00 844
1403/01/29 * 11:07AM مواد سوختی تفتان ایران 36 - 479 ع 23 842
1403/01/29 * 11:07AM مواد سوختی تفتان ایران 36 - 583 ع 16 841
1403/01/29 * 10:35AM گاز تفتان ایران 95 - 625 ع 31 840
1403/01/29 * 9:27AM مواد خوراکی (کشمش ، نخود و غیره ) تفتان ایران 00 - 238 ع 00 836
1403/01/29 * 9:27AM مواد خوراکی (کشمش ، نخود و غیره ) تفتان ایران 00 - 107 ع 00 835
1403/01/29 * 9:27AM مواد خوراکی (کشمش ، نخود و غیره ) تفتان ایران 00 - 676 ع 00 834
1403/01/29 * 9:26AM مواد خوراکی (کشمش ، نخود و غیره ) تفتان ایران 00 - 159 ع 00 833
1403/01/29 * 9:26AM مواد خوراکی (کشمش ، نخود و غیره ) تفتان ایران 00 - 882 ع 00 832
1403/01/29 * 6:17AM مواد خوراکی (کشمش ، نخود و غیره ) تفتان ایران 28 - 396 ع 25 822
1403/01/29 * 12:33AM ماشین خالی تفتان ایران 00 - 900 ع 00 821
1403/01/29 * 12:33AM ماشین خالی تفتان ایران 00 - 721 ع 00 820
1403/01/28 * 11:56PM مواد خوراکی (کشمش ، نخود و غیره ) تفتان ایران 85 - 493 ع 87 819
1403/01/28 * 11:55PM مواد سوختی تفتان ایران 42 - 562 ع 63 818
1403/01/28 * 11:54PM مواد سوختی تفتان ایران 52 - 857 ع 39 817
1403/01/28 * 11:54PM مواد سوختی تفتان ایران 52 - 155 ع 28 816
1403/01/28 * 11:53PM مواد سوختی تفتان ایران 52 - 996 ع 35 815
1403/01/28 * 11:52PM مواد سوختی تفتان ایران 43 - 122 ع 22 814
1403/01/28 * 11:51PM مواد سوختی تفتان ایران 91 - 617 ع 47 813
1403/01/28 * 11:50PM متفرقه تفتان ایران 95 - 238 ع 25 812