نوبت های اعلامی 1403/01/31:گاز:1000تاریخ17م /چادر. کانتینر:100تاریخ24م/موادسوختی:200تاریخ7م
تعداد کامیون های ورودی امروز = 3
تعداد کامیون های خروجی امروز = 0
تعداد کامیون های در صف = 2261
زمان ورود آخرین کامیون = 07:09:40-1403/01/31

صف انتظار فعلی در تیر پارک

زمان ورود به تیر پارک نوع محموله مقصدمحموله پلاک وسیله نقلیه نوبت
1403/01/28 * 9:15PM مواد سوختی تفتان ایران 29 - 861 ع 41 789
1403/01/28 * 9:15PM مواد سوختی تفتان ایران 95 - 655 ع 16 788
1403/01/28 * 9:14PM آهن آلات تفتان ایران 85 - 211 ع 51 787
1403/01/28 * 9:11PM مواد خوراکی (کشمش ، نخود و غیره ) تفتان ایران 95 - 275 ع 12 786
1403/01/28 * 9:10PM گاز تفتان ایران 42 - 493 ع 88 785
1403/01/28 * 9:08PM گاز تفتان ایران 36 - 347 ع 45 784
1403/01/28 * 9:07PM گاز تفتان ایران 85 - 795 ع 99 783
1403/01/28 * 9:07PM مواد خوراکی (کشمش ، نخود و غیره ) تفتان ایران 35 - 159 ع 43 782
1403/01/28 * 9:06PM آهن آلات تفتان ایران 35 - 677 ع 27 781
1403/01/28 * 9:04PM آهن آلات تفتان ایران 22 - 915 ع 58 780
1403/01/28 * 9:03PM گاز تفتان ایران 95 - 596 ع 17 779
1403/01/28 * 9:01PM مواد سوختی تفتان ایران 85 - 366 ع 19 778
1403/01/28 * 8:45PM مواد سوختی تفتان ایران 42 - 827 ع 79 777
1403/01/28 * 8:45PM مواد سوختی تفتان ایران 95 - 375 ع 27 776
1403/01/28 * 8:44PM مواد سوختی تفتان ایران 12 - 175 ع 24 775
1403/01/28 * 8:44PM مواد سوختی تفتان ایران 52 - 226 ع 27 774
1403/01/28 * 8:43PM مواد خوراکی (کشمش ، نخود و غیره ) تفتان ایران 85 - 849 ع 98 773
1403/01/28 * 8:41PM مواد سوختی تفتان ایران 52 - 658 ع 33 772
1403/01/28 * 8:40PM مواد سوختی تفتان ایران 42 - 913 ع 54 771
1403/01/28 * 8:38PM گاز تفتان ایران 95 - 715 ع 16 770