نوبت های اعلامی 1403/03/26:گاز:400تاریخ17م /چادر. کانتینر:450تاریخ 18م/موادسوختی:200تاریخ29م
تعداد کامیون های ورودی امروز = 0
تعداد کامیون های خروجی امروز = 0
تعداد کامیون های در صف = 3486
زمان ورود آخرین کامیون = 22:50:30-1403/03/28

صف انتظار فعلی در تیر پارک

زمان ورود به تیر پارک نوع محموله مقصدمحموله پلاک وسیله نقلیه نوبت
1403/03/27 * 11:34AM آهن آلات تفتان ایران 85 - 584 ع 86 573
1403/03/27 * 11:22AM ماشین خالی تفتان ایران 95 - 392 ع 16 572
1403/03/27 * 11:21AM ماشین خالی تفتان ایران 95 - 156 ع 24 571
1403/03/27 * 11:21AM ماشین خالی تفتان ایران 85 - 126 ع 94 570
1403/03/27 * 11:20AM ماشین خالی تفتان ایران 95 - 548 ع 25 569
1403/03/27 * 11:02AM ماشین خالی تفتان ایران 95 - 728 ع 15 568
1403/03/27 * 11:01AM ماشین خالی تفتان ایران 79 - 553 ع 87 567
1403/03/27 * 11:00AM ماشین خالی تفتان ایران 85 - 614 ع 62 566
1403/03/27 * 10:36AM ماشین خالی تفتان ایران 36 - 576 ع 51 565
1403/03/27 * 10:35AM ماشین خالی تفتان ایران 59 - 668 ع 79 564
1403/03/27 * 10:31AM ماشین خالی تفتان ایران 53 - 975 ع 38 563
1403/03/27 * 10:30AM ماشین خالی تفتان ایران 95 - 846 ع 26 562
1403/03/27 * 10:05AM ماشین خالی تفتان ایران 85 - 382 ع 79 561
1403/03/27 * 9:42AM ماشین خالی تفتان ایران 95 - 324 ع 33 560
1403/03/27 * 9:39AM گاز تفتان ایران 95 - 644 ع 15 559
1403/03/27 * 9:35AM ماشین خالی تفتان ایران 85 - 431 ع 56 558
1403/03/27 * 9:30AM ماشین خالی تفتان ایران 85 - 456 ع 54 557
1403/03/27 * 9:30AM ماشین خالی تفتان ایران 85 - 659 ع 73 556
1403/03/27 * 9:17AM ماشین خالی تفتان ایران 95 - 642 ع 28 555
1403/03/27 * 9:15AM ماشین خالی تفتان ایران 95 - 912 ع 15 554