نوبت های اعلامی 1402/12/8:گاز شماره600تاریخ3م/موادسوختی شماره900تاریخ30م/چادر.کانتینر شماره600تاریخ3م
تعداد کامیون های ورودی امروز = 102
تعداد کامیون های خروجی امروز = 150
تعداد کامیون های در صف = 1148
زمان ورود آخرین کامیون = 14:48:41-1402/12/08

صف انتظار فعلی در تیر پارک

زمان ورود به تیر پارک نوع محموله مقصدمحموله پلاک وسیله نقلیه نوبت
1402/12/07 * 1:09PM مواد سوختی تفتان ایران 36 - 875 ع 13 292
1402/12/07 * 1:08PM خرما تفتان ایران 53 - 589 ع 46 291
1402/12/07 * 1:07PM آهن آلات تفتان ایران 85 - 484 ع 86 290
1402/12/07 * 1:06PM متفرقه تفتان ایران 85 - 418 ع 69 289
1402/12/07 * 1:04PM آهن آلات تفتان ایران 35 - 199 ع 38 288
1402/12/07 * 1:03PM آهن آلات تفتان ایران 25 - 156 ع 21 287
1402/12/07 * 1:02PM آهن آلات تفتان ایران 25 - 121 ع 97 286
1402/12/07 * 1:01PM متفرقه تفتان ایران 85 - 383 ع 61 285
1402/12/07 * 1:00PM آهن آلات تفتان ایران 59 - 668 ع 79 284
1402/12/07 * 12:59PM گاز تفتان ایران 95 - 481 ع 21 283
1402/12/07 * 12:58PM گاز تفتان ایران 95 - 539 ع 34 282
1402/12/07 * 12:57PM گاز تفتان ایران 42 - 125 ع 84 281
1402/12/07 * 12:57PM گاز تفتان ایران 42 - 765 ع 83 280
1402/12/07 * 12:57PM گاز تفتان ایران 42 - 858 ع 83 279
1402/12/07 * 12:56PM گاز تفتان ایران 42 - 689 ع 83 278
1402/12/07 * 12:56PM گاز تفتان ایران 42 - 146 ع 96 277
1402/12/07 * 12:56PM گاز تفتان ایران 32 - 917 ع 77 276
1402/12/07 * 12:56PM گاز تفتان ایران 95 - 628 ع 31 275
1402/12/07 * 12:55PM گاز تفتان ایران 42 - 155 ع 95 274
1402/12/07 * 12:54PM مواد سوختی تفتان ایران 47 - 434 ع 45 273