نوبت های اعلامی 1403/01/31:گاز:1000تاریخ17م /چادر. کانتینر:100تاریخ24م/موادسوختی:200تاریخ7م
تعداد کامیون های ورودی امروز = 0
تعداد کامیون های خروجی امروز = 0
تعداد کامیون های در صف = 2258
زمان ورود آخرین کامیون = 21:55:00-1403/01/30

صف انتظار فعلی در تیر پارک

زمان ورود به تیر پارک نوع محموله مقصدمحموله پلاک وسیله نقلیه نوبت
1403/01/29 * 11:48PM مواد سوختی تفتان ایران 47 - 689 ع 14 993
1403/01/29 * 11:48PM مواد سوختی تفتان ایران 43 - 215 ع 77 992
1403/01/29 * 11:48PM مواد خوراکی (کشمش ، نخود و غیره ) تفتان ایران 95 - 697 ع 14 991
1403/01/29 * 11:47PM گشنیز تفتان ایران 59 - 739 ع 53 990
1403/01/29 * 11:45PM مواد سوختی تفتان ایران 42 - 154 ع 31 989
1403/01/29 * 11:43PM مواد سوختی تفتان ایران 42 - 673 ع 56 988
1403/01/29 * 11:43PM مواد سوختی تفتان ایران 42 - 451 ع 29 987
1403/01/29 * 11:43PM مواد سوختی تفتان ایران 78 - 373 ع 59 986
1403/01/29 * 11:41PM گاز تفتان ایران 95 - 624 ع 35 985
1403/01/29 * 11:40PM گاز تفتان ایران 85 - 485 ع 85 984
1403/01/29 * 11:40PM مواد سوختی تفتان ایران 85 - 588 ع 86 983
1403/01/29 * 11:39PM مواد سوختی تفتان ایران 19 - 675 ع 11 982
1403/01/29 * 11:39PM گاز تفتان ایران 95 - 198 ع 35 981
1403/01/29 * 11:38PM مواد خوراکی (کشمش ، نخود و غیره ) تفتان ایران 85 - 856 ع 58 980
1403/01/29 * 11:36PM گاز تفتان ایران 85 - 773 ع 82 979
1403/01/29 * 11:35PM گاز تفتان ایران 95 - 449 ع 11 978
1403/01/29 * 11:34PM مواد سوختی تفتان ایران 19 - 981 ع 55 977
1403/01/29 * 11:31PM مواد سوختی تفتان ایران 29 - 418 ع 34 976
1403/01/29 * 11:30PM مواد خوراکی (کشمش ، نخود و غیره ) تفتان ایران 85 - 386 ع 96 975
1403/01/29 * 11:29PM مواد سوختی تفتان ایران 53 - 183 ع 22 974
صفحه 8 از 113