نوبت های اعلامی 1402/12/8:گاز شماره600تاریخ3م/موادسوختی شماره900تاریخ30م/چادر.کانتینر شماره600تاریخ3م
تعداد کامیون های ورودی امروز = 89
تعداد کامیون های خروجی امروز = 141
تعداد کامیون های در صف = 1144
زمان ورود آخرین کامیون = 12:31:28-1402/12/08

صف انتظار فعلی در تیر پارک

زمان ورود به تیر پارک نوع محموله مقصدمحموله پلاک وسیله نقلیه نوبت
1402/12/07 * 10:25PM متفرقه تفتان ایران 42 - 719 ع 77 389
1402/12/07 * 10:24PM مواد سوختی تفتان ایران 85 - 997 ع 61 388
1402/12/07 * 10:23PM آهن آلات تفتان ایران 95 - 531 ع 14 387
1402/12/07 * 10:22PM آهن آلات تفتان ایران 95 - 998 ع 28 386
1402/12/07 * 10:21PM گاز تفتان ایران 95 - 667 ع 25 385
1402/12/07 * 10:20PM گاز تفتان ایران 66 - 145 ع 24 384
1402/12/07 * 10:17PM گاز تفتان ایران 85 - 528 ع 66 383
1402/12/07 * 10:17PM گاز تفتان ایران 85 - 546 ع 78 382
1402/12/07 * 10:16PM گاز تفتان ایران 52 - 834 ع 36 381
1402/12/07 * 10:16PM گاز تفتان ایران 42 - 963 ع 14 380
1402/12/07 * 10:15PM گاز تفتان ایران 85 - 897 ع 81 379
1402/12/07 * 10:15PM گاز تفتان ایران 95 - 521 ع 13 378
1402/12/07 * 10:14PM گاز تفتان ایران 85 - 773 ع 82 377
1402/12/07 * 10:13PM گاز تفتان ایران 85 - 342 ع 98 376
1402/12/07 * 10:13PM گاز تفتان ایران 85 - 462 ع 85 375
1402/12/07 * 10:12PM گاز تفتان ایران 85 - 779 ع 63 374
1402/12/07 * 10:12PM گاز تفتان ایران 85 - 831 ع 17 373
1402/12/07 * 10:11PM گاز تفتان ایران 95 - 532 ع 26 372
1402/12/07 * 10:11PM گاز تفتان ایران 85 - 464 ع 71 371
1402/12/07 * 10:10PM گاز تفتان ایران 85 - 767 ع 77 370
صفحه 8 از 58