نوبت های اعلامی 1403/03/08:گاز:300تاریخ2م /چادر. کانتینر:900تاریخ31م/موادسوختی:200تاریخ18م
تعداد کامیون های ورودی امروز = 1
تعداد کامیون های خروجی امروز = 0
تعداد کامیون های در صف = 2946
زمان ورود آخرین کامیون = 00:38:08-1403/03/08

صف انتظار فعلی در تیر پارک

زمان ورود به تیر پارک نوع محموله مقصدمحموله پلاک وسیله نقلیه نوبت
1403/03/07 * 6:03PM آهن آلات تفتان ایران 91 - 159 ع 89 152
1403/03/07 * 6:02PM سیمان تفتان ایران 12 - 355 ع 86 151
1403/03/07 * 5:37PM گاز تفتان ایران 85 - 232 ع 95 150
1403/03/07 * 5:37PM ماشین خالی تفتان ایران 00 - 402 ع 07 152
1403/03/07 * 5:36PM ماشین خالی تفتان ایران 00 - 447 ع 00 151
1403/03/07 * 5:35PM ماشین خالی تفتان ایران 00 - 724 ع 00 150
1403/03/07 * 5:31PM متفرقه تفتان ایران 95 - 474 ع 15 149
1403/03/07 * 5:30PM آهن آلات تفتان ایران 85 - 541 ع 79 149
1403/03/07 * 5:28PM متفرقه تفتان ایران 00 - 257 ع 00 148
1403/03/07 * 5:27PM متفرقه تفتان ایران 00 - 166 ع 00 147
1403/03/07 * 5:26PM متفرقه تفتان ایران 00 - 077 ع 00 146
1403/03/07 * 5:25PM متفرقه تفتان ایران 00 - 544 ع 00 145
1403/03/07 * 5:25PM متفرقه تفتان ایران 00 - 392 ع 00 144
1403/03/07 * 5:20PM مواد سوختی تفتان ایران 55 - 231 ع 72 143
1403/03/07 * 5:17PM متفرقه تفتان ایران 42 - 946 ع 84 142
1403/03/07 * 5:12PM متفرقه تفتان ایران 85 - 594 ع 88 141
1403/03/07 * 5:08PM متفرقه تفتان ایران 36 - 843 ع 38 140
1403/03/07 * 5:00PM گاز تفتان ایران 85 - 357 ع 82 139
1403/03/07 * 4:59PM متفرقه تفتان ایران 95 - 259 ع 17 138
1403/03/07 * 4:59PM متفرقه تفتان ایران 85 - 168 ع 67 137
صفحه 8 از 148