نوبت های اعلامی 1403/01/31:گاز:1000تاریخ17م /چادر. کانتینر:100تاریخ24م/موادسوختی:200تاریخ7م
تعداد کامیون های ورودی امروز = 0
تعداد کامیون های خروجی امروز = 0
تعداد کامیون های در صف = 2258
زمان ورود آخرین کامیون = 21:55:00-1403/01/30

صف انتظار فعلی در تیر پارک

زمان ورود به تیر پارک نوع محموله مقصدمحموله پلاک وسیله نقلیه نوبت
1403/01/30 * 6:37PM مواد سوختی تفتان ایران 43 - 581 ع 61 100
1403/01/30 * 6:33PM گاز تفتان ایران 42 - 767 ع 49 99
1403/01/30 * 6:33PM مواد سوختی تفتان ایران 36 - 456 ع 33 98
1403/01/30 * 6:32PM مواد سوختی تفتان ایران 42 - 181 ع 35 97
1403/01/30 * 6:31PM گاز تفتان ایران 36 - 671 ع 35 96
1403/01/30 * 6:30PM گاز تفتان ایران 42 - 197 ع 71 95
1403/01/30 * 6:29PM گاز تفتان ایران 85 - 511 ع 61 94
1403/01/30 * 6:28PM گاز تفتان ایران 36 - 652 ع 18 93
1403/01/30 * 6:27PM گاز تفتان ایران 42 - 352 ع 83 92
1403/01/30 * 6:26PM گاز تفتان ایران 42 - 697 ع 91 91
1403/01/30 * 6:26PM مواد خوراکی (کشمش ، نخود و غیره ) تفتان ایران 52 - 197 ع 33 90
1403/01/30 * 6:25PM آهن آلات تفتان ایران 85 - 426 ع 47 89
1403/01/30 * 6:25PM گاز تفتان ایران 36 - 238 ع 53 88
1403/01/30 * 6:24PM گاز تفتان ایران 36 - 551 ع 15 87
1403/01/30 * 6:23PM مواد سوختی تفتان ایران 29 - 114 ع 44 86
1403/01/30 * 6:23PM مواد سوختی تفتان ایران 19 - 131 ع 67 85
1403/01/30 * 6:23PM مواد سوختی تفتان ایران 19 - 144 ع 79 84
1403/01/30 * 6:22PM گاز تفتان ایران 85 - 828 ع 91 83
1403/01/30 * 6:22PM گاز تفتان ایران 42 - 317 ع 35 82
1403/01/30 * 6:21PM گاز تفتان ایران 36 - 935 ع 34 81
صفحه 4 از 113