نوبت های اعلامی 1402/12/8:گاز شماره600تاریخ3م/موادسوختی شماره900تاریخ30م/چادر.کانتینر شماره600تاریخ3م
تعداد کامیون های ورودی امروز = 89
تعداد کامیون های خروجی امروز = 133
تعداد کامیون های در صف = 1152
زمان ورود آخرین کامیون = 12:31:28-1402/12/08

صف انتظار فعلی در تیر پارک

زمان ورود به تیر پارک نوع محموله مقصدمحموله پلاک وسیله نقلیه نوبت
1402/12/08 * 10:38AM مواد سوختی تفتان ایران 42 - 158 ع 94 481
1402/12/08 * 10:38AM گاز تفتان ایران 42 - 887 ع 51 480
1402/12/08 * 10:37AM گاز تفتان ایران 85 - 185 ع 89 479
1402/12/08 * 10:36AM متفرقه تفتان ایران 95 - 782 ع 18 478
1402/12/08 * 10:35AM خرما تفتان ایران 95 - 867 ع 17 477
1402/12/08 * 10:34AM گشنیز تفتان ایران 85 - 642 ع 86 476
1402/12/08 * 10:34AM گشنیز تفتان ایران 85 - 418 ع 63 475
1402/12/08 * 10:33AM گاز تفتان ایران 95 - 932 ع 14 474
1402/12/08 * 10:33AM متفرقه تفتان ایران 85 - 431 ع 13 473
1402/12/08 * 10:32AM گشنیز تفتان ایران 85 - 949 ع 68 472
1402/12/08 * 9:14AM خرما تفتان ایران 85 - 524 ع 69 468
1402/12/08 * 8:23AM مواد خوراکی (کشمش ، نخود و غیره ) تفتان ایران 19 - 864 ع 71 465
1402/12/08 * 8:00AM ماشین خالی تفتان ایران 42 - 643 ع 34 463
1402/12/08 * 5:50AM ماشین خالی تفتان ایران 11 - 398 ع 83 458
1402/12/08 * 5:45AM ماشین خالی تفتان ایران 65 - 837 ع 22 457
1402/12/08 * 2:19AM متفرقه تفتان ایران 95 - 125 ع 31 455
1402/12/07 * 11:09PM خرما تفتان ایران 85 - 294 ع 71 453
1402/12/07 * 11:09PM مواد سوختی تفتان ایران 52 - 878 ع 33 452
1402/12/07 * 11:09PM آهن آلات تفتان ایران 85 - 358 ع 84 451
1402/12/07 * 11:08PM مواد سوختی تفتان ایران 65 - 275 ع 57 450
صفحه 4 از 58