نوبت های اعلامی 1403/03/08:گاز:300تاریخ2م /چادر. کانتینر:900تاریخ31م/موادسوختی:200تاریخ18م
تعداد کامیون های ورودی امروز = 1
تعداد کامیون های خروجی امروز = 0
تعداد کامیون های در صف = 2946
زمان ورود آخرین کامیون = 00:38:08-1403/03/08

صف انتظار فعلی در تیر پارک

زمان ورود به تیر پارک نوع محموله مقصدمحموله پلاک وسیله نقلیه نوبت
1403/03/07 * 10:41PM مواد سوختی تفتان ایران 19 - 975 ع 84 232
1403/03/07 * 9:03PM ماشین خالی تفتان ایران 85 - 793 ع 81 231
1403/03/07 * 9:01PM ماشین خالی تفتان ایران 85 - 642 ع 86 230
1403/03/07 * 8:10PM مواد سوختی تفتان ایران 15 - 366 ع 54 229
1403/03/07 * 8:07PM گاز تفتان ایران 95 - 362 ع 16 228
1403/03/07 * 8:06PM گاز تفتان ایران 59 - 731 ع 47 227
1403/03/07 * 8:04PM مواد سوختی تفتان ایران 59 - 721 ع 68 226
1403/03/07 * 8:01PM متفرقه تفتان ایران 85 - 316 ع 79 225
1403/03/07 * 8:00PM مواد سوختی تفتان ایران 85 - 738 ع 83 224
1403/03/07 * 8:00PM مواد سوختی تفتان ایران 32 - 287 ع 69 223
1403/03/07 * 7:59PM مواد سوختی تفتان ایران 52 - 162 ع 24 222
1403/03/07 * 7:57PM مواد سوختی تفتان ایران 52 - 233 ع 43 221
1403/03/07 * 7:54PM گاز تفتان ایران 95 - 749 ع 32 220
1403/03/07 * 7:52PM گاز تفتان ایران 95 - 637 ع 25 219
1403/03/07 * 7:49PM مواد سوختی تفتان ایران 85 - 357 ع 67 218
1403/03/07 * 7:47PM مواد سوختی تفتان ایران 52 - 891 ع 37 217
1403/03/07 * 7:45PM آهن آلات تفتان ایران 95 - 963 ع 23 216
1403/03/07 * 7:44PM متفرقه تفتان ایران 95 - 715 ع 15 215
1403/03/07 * 7:44PM مواد سوختی تفتان ایران 15 - 861 ع 68 214
1403/03/07 * 7:42PM مواد سوختی تفتان ایران 35 - 862 ع 31 213
صفحه 4 از 148