نوبت های اعلامی 1403/03/08:گاز:300تاریخ2م /چادر. کانتینر:900تاریخ31م/موادسوختی:200تاریخ18م
تعداد کامیون های ورودی امروز = 1
تعداد کامیون های خروجی امروز = 0
تعداد کامیون های در صف = 2946
زمان ورود آخرین کامیون = 00:38:08-1403/03/08

صف انتظار فعلی در تیر پارک

زمان ورود به تیر پارک نوع محموله مقصدمحموله پلاک وسیله نقلیه نوبت
1403/03/07 * 6:24PM گاز تفتان ایران 85 - 117 ع 93 172
1403/03/07 * 6:24PM گاز تفتان ایران 85 - 171 ع 54 171
1403/03/07 * 6:23PM مواد سوختی تفتان ایران 52 - 948 ع 37 170
1403/03/07 * 6:21PM مواد سوختی تفتان ایران 27 - 433 ع 26 169
1403/03/07 * 6:21PM مواد سوختی تفتان ایران 27 - 198 ع 57 168
1403/03/07 * 6:19PM مواد سوختی تفتان ایران 36 - 669 ع 29 167
1403/03/07 * 6:16PM مواد سوختی تفتان ایران 42 - 158 ع 94 166
1403/03/07 * 6:15PM مواد خوراکی (کشمش ، نخود و غیره ) تفتان ایران 85 - 863 ع 55 165
1403/03/07 * 6:11PM گاز تفتان ایران 95 - 422 ع 35 164
1403/03/07 * 6:11PM متفرقه تفتان ایران 85 - 992 ع 61 163
1403/03/07 * 6:09PM مواد سوختی تفتان ایران 42 - 122 ع 69 162
1403/03/07 * 6:09PM مواد سوختی تفتان ایران 36 - 489 ع 49 161
1403/03/07 * 6:09PM مواد سوختی تفتان ایران 32 - 481 ع 85 160
1403/03/07 * 6:08PM مواد سوختی تفتان ایران 36 - 755 ع 29 159
1403/03/07 * 6:08PM مواد سوختی تفتان ایران 42 - 399 ع 48 158
1403/03/07 * 6:07PM متفرقه تفتان ایران 85 - 445 ع 86 157
1403/03/07 * 6:07PM گاز تفتان ایران 85 - 344 ع 47 156
1403/03/07 * 6:06PM مواد سوختی تفتان ایران 19 - 146 ع 85 155
1403/03/07 * 6:05PM مواد سوختی تفتان ایران 29 - 397 ع 47 154
1403/03/07 * 6:05PM مواد سوختی تفتان ایران 42 - 245 ع 71 153
صفحه 7 از 148