نوبت های اعلامی 1402/12/8:گاز شماره600تاریخ3م/موادسوختی شماره900تاریخ30م/چادر.کانتینر شماره600تاریخ3م
تعداد کامیون های ورودی امروز = 102
تعداد کامیون های خروجی امروز = 150
تعداد کامیون های در صف = 1148
زمان ورود آخرین کامیون = 14:48:41-1402/12/08

صف انتظار فعلی در تیر پارک

زمان ورود به تیر پارک نوع محموله مقصدمحموله پلاک وسیله نقلیه نوبت
1402/12/07 * 10:46PM مواد خوراکی (کشمش ، نخود و غیره ) تفتان ایران 85 - 671 ع 89 415
1402/12/07 * 10:45PM گاز تفتان ایران 85 - 232 ع 62 414
1402/12/07 * 10:44PM مواد سوختی تفتان ایران 47 - 753 ع 57 413
1402/12/07 * 10:43PM گاز تفتان ایران 65 - 626 ع 77 412
1402/12/07 * 10:42PM مواد سوختی تفتان ایران 32 - 194 ع 44 411
1402/12/07 * 10:41PM گاز تفتان ایران 85 - 763 ع 51 410
1402/12/07 * 10:41PM متفرقه تفتان ایران 85 - 669 ع 68 409
1402/12/07 * 10:40PM مواد سوختی تفتان ایران 47 - 785 ع 72 408
1402/12/07 * 10:40PM گاز تفتان ایران 95 - 466 ع 21 407
1402/12/07 * 10:39PM مواد سوختی تفتان ایران 91 - 121 ع 85 406
1402/12/07 * 10:39PM مواد سوختی تفتان ایران 85 - 652 ع 11 405
1402/12/07 * 10:38PM گاز تفتان ایران 95 - 134 ع 12 404
1402/12/07 * 10:37PM مواد سوختی تفتان ایران 85 - 358 ع 45 403
1402/12/07 * 10:34PM مواد سوختی تفتان ایران 52 - 156 ع 13 402
1402/12/07 * 10:34PM گاز تفتان ایران 95 - 293 ع 31 401
1402/12/07 * 10:33PM گاز تفتان ایران 85 - 518 ع 16 400
1402/12/07 * 10:33PM گاز تفتان ایران 85 - 166 ع 64 399
1402/12/07 * 10:33PM گاز تفتان ایران 85 - 117 ع 48 398
1402/12/07 * 10:32PM گاز تفتان ایران 95 - 181 ع 33 397
1402/12/07 * 10:32PM گاز تفتان ایران 95 - 447 ع 22 396
صفحه 7 از 58