نوبت های اعلامی 1403/01/31:گاز:1000تاریخ17م /چادر. کانتینر:100تاریخ24م/موادسوختی:200تاریخ7م
تعداد کامیون های ورودی امروز = 0
تعداد کامیون های خروجی امروز = 0
تعداد کامیون های در صف = 2258
زمان ورود آخرین کامیون = 21:55:00-1403/01/30

صف انتظار فعلی در تیر پارک

زمان ورود به تیر پارک نوع محموله مقصدمحموله پلاک وسیله نقلیه نوبت
1403/01/21 * 10:35AM گاز تفتان ایران 42 - 156 ع 46 803
1403/01/21 * 10:34AM گاز تفتان ایران 95 - 398 ع 34 802
1403/01/21 * 10:31AM گاز تفتان ایران 95 - 865 ع 25 801
1403/01/21 * 10:30AM گاز تفتان ایران 42 - 381 ع 26 800
1403/01/21 * 10:22AM مواد سوختی تفتان ایران 36 - 176 ع 45 798
1403/01/21 * 10:21AM مواد سوختی تفتان ایران 85 - 138 ع 53 796
1403/01/21 * 10:18AM مواد سوختی تفتان ایران 13 - 899 ع 25 795
1403/01/21 * 10:16AM مواد سوختی تفتان ایران 52 - 821 ع 27 794
1403/01/21 * 10:16AM گاز تفتان ایران 85 - 479 ع 61 793
1403/01/21 * 10:13AM مواد سوختی تفتان ایران 52 - 195 ع 36 792
1403/01/21 * 10:12AM متفرقه تفتان ایران 85 - 164 ع 98 790
1403/01/21 * 10:08AM گاز تفتان ایران 95 - 148 ع 35 788
1403/01/21 * 10:08AM مواد سوختی تفتان ایران 85 - 674 ع 63 787
1403/01/21 * 10:08AM مواد سوختی تفتان ایران 85 - 361 ع 68 786
1403/01/21 * 10:04AM گاز تفتان ایران 95 - 342 ع 35 785
1403/01/21 * 10:02AM مواد سوختی تفتان ایران 32 - 647 ع 95 784
1403/01/21 * 10:01AM مواد سوختی تفتان ایران 36 - 443 ع 27 783
1403/01/21 * 9:55AM مواد سوختی تفتان ایران 44 - 796 ع 63 781
1403/01/21 * 9:55AM مواد سوختی تفتان ایران 43 - 865 ع 36 780
1403/01/20 * 10:30PM گاز تفتان ایران 85 - 948 ع 66 774