نوبت های اعلامی 1403/01/31:گاز:1000تاریخ17م /چادر. کانتینر:100تاریخ24م/موادسوختی:200تاریخ7م
تعداد کامیون های ورودی امروز = 0
تعداد کامیون های خروجی امروز = 0
تعداد کامیون های در صف = 2258
زمان ورود آخرین کامیون = 21:55:00-1403/01/30

صف انتظار فعلی در تیر پارک

زمان ورود به تیر پارک نوع محموله مقصدمحموله پلاک وسیله نقلیه نوبت
1403/01/21 * 2:08PM گاز تفتان ایران 95 - 729 ع 12 844
1403/01/21 * 2:03PM مواد سوختی تفتان ایران 83 - 548 ع 41 837
1403/01/21 * 2:02PM گاز تفتان ایران 95 - 839 ع 28 836
1403/01/21 * 1:58PM مواد سوختی تفتان ایران 53 - 149 ع 26 832
1403/01/21 * 1:57PM مواد خوراکی (کشمش ، نخود و غیره ) تفتان ایران 95 - 846 ع 26 831
1403/01/21 * 1:55PM مواد سوختی تفتان ایران 52 - 961 ع 25 829
1403/01/21 * 1:54PM مواد سوختی تفتان ایران 52 - 925 ع 36 826
1403/01/21 * 1:52PM مواد سوختی تفتان ایران 36 - 623 ع 47 823
1403/01/21 * 1:52PM متفرقه تفتان ایران 85 - 723 ع 69 822
1403/01/21 * 1:49PM مواد سوختی تفتان ایران 83 - 929 ع 85 819
1403/01/21 * 1:47PM مواد سوختی تفتان ایران 53 - 893 ع 52 818
1403/01/21 * 1:47PM مواد سوختی تفتان ایران 53 - 117 ع 32 817
1403/01/21 * 1:43PM گاز تفتان ایران 85 - 948 ع 11 815
1403/01/21 * 10:49AM مواد سوختی تفتان ایران 79 - 462 ع 81 812
1403/01/21 * 10:46AM مواد سوختی تفتان ایران 79 - 561 ع 87 810
1403/01/21 * 10:45AM گاز تفتان ایران 85 - 462 ع 91 809
1403/01/21 * 10:42AM مواد سوختی تفتان ایران 42 - 223 ع 96 807
1403/01/21 * 10:40AM مواد خوراکی (کشمش ، نخود و غیره ) تفتان ایران 85 - 943 ع 91 806
1403/01/21 * 10:39AM مواد سوختی تفتان ایران 12 - 365 ع 45 805
1403/01/21 * 10:36AM گاز تفتان ایران 85 - 344 ع 47 804