نوبت های اعلامی 1403/01/31:گاز:1000تاریخ17م /چادر. کانتینر:100تاریخ24م/موادسوختی:200تاریخ7م
تعداد کامیون های ورودی امروز = 0
تعداد کامیون های خروجی امروز = 0
تعداد کامیون های در صف = 2258
زمان ورود آخرین کامیون = 21:55:00-1403/01/30

صف انتظار فعلی در تیر پارک

زمان ورود به تیر پارک نوع محموله مقصدمحموله پلاک وسیله نقلیه نوبت
1403/01/20 * 10:30PM گاز تفتان ایران 95 - 158 ع 32 773
1403/01/20 * 10:30PM گاز تفتان ایران 85 - 232 ع 62 772
1403/01/20 * 10:27PM مواد سوختی تفتان ایران 32 - 469 ع 39 771
1403/01/20 * 10:25PM مواد سوختی تفتان ایران 43 - 553 ع 81 769
1403/01/20 * 10:25PM مواد سوختی تفتان ایران 43 - 746 ع 13 768
1403/01/20 * 10:20PM گاز تفتان ایران 42 - 475 ع 35 762
1403/01/20 * 10:18PM مواد سوختی تفتان ایران 95 - 147 ع 27 759
1403/01/20 * 10:17PM مواد سوختی تفتان ایران 47 - 688 ع 84 758
1403/01/20 * 10:16PM متفرقه تفتان ایران 85 - 394 ع 66 756
1403/01/20 * 10:15PM مواد سوختی تفتان ایران 32 - 617 ع 18 755
1403/01/20 * 10:12PM مواد سوختی تفتان ایران 85 - 589 ع 83 752
1403/01/20 * 10:11PM مواد سوختی تفتان ایران 95 - 764 ع 33 751
1403/01/20 * 10:10PM مواد سوختی تفتان ایران 43 - 475 ع 74 749
1403/01/20 * 10:10PM مواد سوختی تفتان ایران 53 - 322 ع 17 748
1403/01/20 * 10:07PM مواد سوختی تفتان ایران 27 - 215 ع 91 747
1403/01/20 * 10:03PM گاز تفتان ایران 42 - 415 ع 97 746
1403/01/20 * 10:02PM گاز تفتان ایران 18 - 214 ع 86 744
1403/01/20 * 10:02PM گاز تفتان ایران 42 - 491 ع 44 743
1403/01/20 * 10:01PM گاز تفتان ایران 36 - 412 ع 26 742
1403/01/20 * 10:01PM گاز تفتان ایران 95 - 556 ع 19 741