نوبت های اعلامی 1403/03/08:گاز:300تاریخ2م /چادر. کانتینر:900تاریخ31م/موادسوختی:200تاریخ18م
تعداد کامیون های ورودی امروز = 1
تعداد کامیون های خروجی امروز = 0
تعداد کامیون های در صف = 2946
زمان ورود آخرین کامیون = 00:38:08-1403/03/08

صف انتظار فعلی در تیر پارک

زمان ورود به تیر پارک نوع محموله مقصدمحموله پلاک وسیله نقلیه نوبت
1403/03/08 * 12:38AM ماشین خالی تفتان ایران 00 - 776 ع 00 280
1403/03/07 * 11:50PM گاز تفتان ایران 85 - 328 ع 92 290
1403/03/07 * 11:50PM گاز تفتان ایران 95 - 385 ع 22 289
1403/03/07 * 11:49PM مواد سوختی تفتان ایران 95 - 215 ع 29 288
1403/03/07 * 11:49PM مواد سوختی تفتان ایران 52 - 972 ع 41 287
1403/03/07 * 11:48PM مواد سوختی تفتان ایران 19 - 943 ع 74 286
1403/03/07 * 11:46PM مواد سوختی تفتان ایران 35 - 159 ع 26 285
1403/03/07 * 11:45PM متفرقه تفتان ایران 54 - 778 ع 52 284
1403/03/07 * 11:40PM مواد سوختی تفتان ایران 51 - 173 ع 66 283
1403/03/07 * 11:40PM گاز تفتان ایران 95 - 522 ع 34 282
1403/03/07 * 11:39PM گاز تفتان ایران 85 - 781 ع 97 281
1403/03/07 * 11:35PM گاز تفتان ایران 95 - 791 ع 24 280
1403/03/07 * 11:34PM گاز تفتان ایران 59 - 445 ع 66 279
1403/03/07 * 11:33PM مواد سوختی تفتان ایران 66 - 142 ع 32 278
1403/03/07 * 11:33PM ماشین خالی تفتان ایران 00 - 569 ع 00 278
1403/03/07 * 11:32PM گاز تفتان ایران 59 - 449 ع 62 277
1403/03/07 * 11:31PM گاز تفتان ایران 59 - 465 ع 43 276
1403/03/07 * 11:31PM آهن آلات تفتان ایران 35 - 448 ع 51 275
1403/03/07 * 11:30PM متفرقه تفتان ایران 66 - 186 ع 28 274
1403/03/07 * 11:28PM آهن آلات تفتان ایران 85 - 955 ع 98 273
صفحه 1 از 148