نوبت های اعلامی 1403/05/03: خالی تاریخ 2م /گاز شماره 750تاریخ1م/ چادر و کانتین شماره750تاریخ1م/ موادسوختی شماره500تاریخ31تیر
تعداد کامیون های ورودی امروز = 291
تعداد کامیون های خروجی امروز = 302
تعداد کامیون های در صف = 1309
زمان ورود آخرین کامیون = -

صف انتظار فعلی در تیر پارک

زمان ورود به تیر پارک نوع محموله مقصدمحموله پلاک وسیله نقلیه نوبت
* گاز تفتان ایران 85 - 154 ع 58 148
* گاز تفتان ایران 95 - 739 ع 32 147
* گاز تفتان ایران 95 - 715 ع 32 146
* مواد خوراکی (کشمش ، نخود و غیره ) تفتان ایران 85 - 978 ع 72 145
* متفرقه تفتان ایران 36 - 484 ع 17 144
* گاز تفتان ایران 55 - 578 ع 83 143
* گاز تفتان ایران 95 - 258 ع 29 142
* گاز تفتان ایران 95 - 879 ع 27 141
* گاز تفتان ایران 95 - 351 ع 19 140
* آهن آلات تفتان ایران 35 - 983 ع 33 139
* آهن آلات تفتان ایران 35 - 276 ع 37 138
* گاز تفتان ایران 85 - 457 ع 52 137
* آهن آلات تفتان ایران 85 - 718 ع 77 136
* گاز تفتان ایران 95 - 343 ع 26 135
* متفرقه تفتان ایران 36 - 263 ع 44 134
* متفرقه تفتان ایران 36 - 526 ع 15 133
* گاز تفتان ایران 85 - 238 ع 79 132
* آهن آلات تفتان ایران 35 - 771 ع 24 131
* متفرقه تفتان ایران 95 - 448 ع 11 130
* مواد خوراکی (کشمش ، نخود و غیره ) تفتان ایران 95 - 625 ع 31 129
صفحه 1 از 66