تعداد نوع محموله
1344 مواد سوختی
604 گاز
111 متفرقه
99 مواد خوراکی (کشمش ، نخود و غیره )
75 آهن آلات
15 گشنیز
7 ماشین خالی
2 تره بار
1 کاشی و سرامیک