نوبت های اعلامی 1403/01/31:گاز:1000تاریخ17م /چادر. کانتینر:100تاریخ24م/موادسوختی:200تاریخ7م
تعداد کامیون های ورودی امروز = 3
تعداد کامیون های خروجی امروز = 0
تعداد کامیون های در صف = 2261
زمان ورود آخرین کامیون = 07:09:40-1403/01/31

صف انتظار فعلی در تیر پارک

زمان ورود به تیر پارک نوع محموله مقصدمحموله پلاک وسیله نقلیه نوبت
1403/01/15 * 9:25PM مواد سوختی تفتان ایران 36 - 551 ع 47 636
1403/01/15 * 9:20PM مواد سوختی تفتان ایران 42 - 113 ع 89 635
1403/01/15 * 9:19PM مواد سوختی تفتان ایران 59 - 998 ع 82 633
1403/01/15 * 9:18PM گاز تفتان ایران 85 - 175 ع 89 631
1403/01/15 * 9:15PM مواد سوختی تفتان ایران 32 - 775 ع 74 630
1403/01/15 * 9:12PM مواد سوختی تفتان ایران 95 - 986 ع 28 629
1403/01/15 * 9:12PM مواد سوختی تفتان ایران 65 - 288 ع 38 628
1403/01/15 * 9:11PM مواد سوختی تفتان ایران 95 - 833 ع 23 627
1403/01/15 * 9:10PM مواد سوختی تفتان ایران 42 - 887 ع 52 626
1403/01/15 * 9:09PM مواد سوختی تفتان ایران 42 - 351 ع 56 624
1403/01/15 * 9:07PM مواد سوختی تفتان ایران 12 - 477 ع 24 622
1403/01/15 * 9:07PM مواد سوختی تفتان ایران 36 - 524 ع 45 621
1403/01/15 * 9:05PM مواد سوختی تفتان ایران 42 - 599 ع 18 620
1403/01/15 * 9:05PM مواد سوختی تفتان ایران 42 - 934 ع 72 619
1403/01/15 * 9:05PM مواد سوختی تفتان ایران 36 - 445 ع 37 618
1403/01/15 * 9:04PM مواد سوختی تفتان ایران 36 - 568 ع 16 617
1403/01/15 * 9:04PM مواد سوختی تفتان ایران 42 - 985 ع 17 616
1403/01/15 * 9:04PM مواد سوختی تفتان ایران 42 - 543 ع 93 615
1403/01/15 * 9:03PM مواد سوختی تفتان ایران 42 - 225 ع 26 614
1403/01/15 * 9:03PM مواد سوختی تفتان ایران 32 - 512 ع 99 613