نوبت های اعلامی 1403/05/03: خالی تاریخ 2م /گاز شماره 750تاریخ1م/ چادر و کانتین شماره750تاریخ1م/ موادسوختی شماره500تاریخ31تیر
تعداد کامیون های ورودی امروز = 291
تعداد کامیون های خروجی امروز = 302
تعداد کامیون های در صف = 1309
زمان ورود آخرین کامیون = -

صف انتظار فعلی در تیر پارک

زمان ورود به تیر پارک نوع محموله مقصدمحموله پلاک وسیله نقلیه نوبت
صفحه 0 از 66