نوبت های اعلامی 1403/03/08:گاز:300تاریخ2م /چادر. کانتینر:900تاریخ31م/موادسوختی:200تاریخ18م
تعداد کامیون های ورودی امروز = 1
تعداد کامیون های خروجی امروز = 0
تعداد کامیون های در صف = 2946
زمان ورود آخرین کامیون = 00:38:08-1403/03/08

صف انتظار فعلی در تیر پارک

زمان ورود به تیر پارک نوع محموله مقصدمحموله پلاک وسیله نقلیه نوبت
1403/02/29 * 1:46PM گاز تفتان ایران 85 - 343 ع 55 49
1403/02/29 * 1:43PM گاز تفتان ایران 66 - 422 ع 28 42
1403/02/29 * 1:38PM گاز تفتان ایران 36 - 113 ع 55 35
1403/02/29 * 1:37PM گاز تفتان ایران 42 - 212 ع 77 31
1403/02/29 * 1:36PM گاز تفتان ایران 36 - 264 ع 43 30
1403/02/29 * 1:35PM گاز تفتان ایران 36 - 662 ع 43 26
1403/02/29 * 1:25PM مواد سوختی تفتان ایران 53 - 519 ع 23 11
1403/02/29 * 12:36PM گاز تفتان ایران 85 - 838 ع 72 10
1403/02/29 * 9:08AM مواد سوختی تفتان ایران 53 - 474 ع 13 993
1403/02/29 * 9:05AM گاز تفتان ایران 95 - 953 ع 28 991
1403/02/28 * 11:09PM مواد سوختی تفتان ایران 13 - 822 ع 16 965
1403/02/28 * 11:09PM مواد سوختی تفتان ایران 43 - 335 ع 83 964
1403/02/28 * 4:50PM مواد سوختی تفتان ایران 47 - 139 ع 53 960
1403/02/28 * 4:15PM مواد سوختی تفتان ایران 42 - 894 ع 37 959
1403/02/28 * 4:14PM مواد سوختی تفتان ایران 91 - 727 ع 89 958
1403/02/28 * 4:12PM مواد سوختی تفتان ایران 91 - 476 ع 81 957
1403/02/28 * 4:07PM مواد سوختی تفتان ایران 43 - 558 ع 12 956
1403/02/28 * 4:06PM مواد سوختی تفتان ایران 29 - 633 ع 42 955
1403/02/28 * 4:05PM مواد سوختی تفتان ایران 36 - 458 ع 38 954
1403/02/28 * 3:37PM مواد سوختی تفتان ایران 29 - 996 ع 43 953