نوبت های اعلامی 1403/01/31:گاز:1000تاریخ17م /چادر. کانتینر:100تاریخ24م/موادسوختی:200تاریخ7م
تعداد کامیون های ورودی امروز = 3
تعداد کامیون های خروجی امروز = 0
تعداد کامیون های در صف = 2261
زمان ورود آخرین کامیون = 07:09:40-1403/01/31

صف انتظار فعلی در تیر پارک

زمان ورود به تیر پارک نوع محموله مقصدمحموله پلاک وسیله نقلیه نوبت
1403/01/16 * 10:21AM مواد سوختی تفتان ایران 24 - 834 ع 74 727
1403/01/16 * 9:52AM گاز تفتان ایران 85 - 691 ع 65 722
1403/01/16 * 9:39AM مواد سوختی تفتان ایران 95 - 562 ع 24 720
1403/01/16 * 9:36AM مواد سوختی تفتان ایران 95 - 555 ع 26 718
1403/01/16 * 9:35AM مواد سوختی تفتان ایران 47 - 494 ع 79 717
1403/01/16 * 9:34AM مواد سوختی تفتان ایران 42 - 348 ع 23 716
1403/01/16 * 9:34AM مواد سوختی تفتان ایران 36 - 768 ع 42 715
1403/01/16 * 9:33AM مواد سوختی تفتان ایران 36 - 378 ع 23 714
1403/01/16 * 9:32AM مواد سوختی تفتان ایران 85 - 353 ع 47 713
1403/01/16 * 9:24AM مواد سوختی تفتان ایران 95 - 246 ع 25 711
1403/01/16 * 9:13AM مواد سوختی تفتان ایران 95 - 535 ع 24 707
1403/01/16 * 8:26AM مواد سوختی تفتان ایران 42 - 214 ع 57 702
1403/01/16 * 8:24AM مواد سوختی تفتان ایران 42 - 914 ع 44 701
1403/01/15 * 10:05PM مواد سوختی تفتان ایران 42 - 412 ع 38 680
1403/01/15 * 10:04PM مواد سوختی تفتان ایران 36 - 997 ع 24 679
1403/01/15 * 10:03PM مواد سوختی تفتان ایران 66 - 863 ع 23 677
1403/01/15 * 10:00PM مواد سوختی تفتان ایران 95 - 759 ع 32 674
1403/01/15 * 9:57PM مواد سوختی تفتان ایران 87 - 847 ع 42 671
1403/01/15 * 9:56PM گاز تفتان ایران 44 - 563 ع 66 670
1403/01/15 * 9:53PM مواد سوختی تفتان ایران 52 - 723 ع 32 667