نوبت های اعلامی 1403/01/31:گاز:1000تاریخ17م /چادر. کانتینر:100تاریخ24م/موادسوختی:200تاریخ7م
تعداد کامیون های ورودی امروز = 0
تعداد کامیون های خروجی امروز = 0
تعداد کامیون های در صف = 2258
زمان ورود آخرین کامیون = 21:55:00-1403/01/30

صف انتظار فعلی در تیر پارک

زمان ورود به تیر پارک نوع محموله مقصدمحموله پلاک وسیله نقلیه نوبت
1403/01/20 * 9:59PM گاز تفتان ایران 95 - 447 ع 24 740
1403/01/20 * 9:58PM مواد سوختی تفتان ایران 27 - 339 ع 74 739
1403/01/20 * 9:57PM مواد سوختی تفتان ایران 27 - 992 ع 52 738
1403/01/20 * 9:56PM گاز تفتان ایران 91 - 211 ع 78 737
1403/01/20 * 9:56PM گاز تفتان ایران 91 - 235 ع 13 736
1403/01/20 * 9:52PM مواد سوختی تفتان ایران 43 - 236 ع 51 735
1403/01/20 * 9:50PM گاز تفتان ایران 85 - 533 ع 77 733
1403/01/20 * 9:49PM مواد سوختی تفتان ایران 91 - 794 ع 28 732
1403/01/20 * 9:48PM مواد سوختی تفتان ایران 91 - 134 ع 65 730
1403/01/20 * 9:48PM مواد سوختی تفتان ایران 43 - 659 ع 92 729
1403/01/20 * 9:48PM مواد خوراکی (کشمش ، نخود و غیره ) تفتان ایران 85 - 919 ع 13 728
1403/01/20 * 9:47PM مواد سوختی تفتان ایران 42 - 128 ع 61 727
1403/01/20 * 9:47PM مواد سوختی تفتان ایران 23 - 138 ع 63 726
1403/01/20 * 9:47PM مواد سوختی تفتان ایران 24 - 718 ع 18 725
1403/01/20 * 9:47PM مواد سوختی تفتان ایران 36 - 547 ع 25 724
1403/01/20 * 9:46PM مواد سوختی تفتان ایران 66 - 191 ع 24 723
1403/01/20 * 9:45PM مواد سوختی تفتان ایران 42 - 615 ع 35 722
1403/01/20 * 9:41PM گاز تفتان ایران 95 - 199 ع 21 721
1403/01/20 * 9:39PM گاز تفتان ایران 95 - 617 ع 14 720
1403/01/20 * 9:35PM گاز تفتان ایران 95 - 464 ع 24 716