نوبت های اعلامی 1403/03/26:گاز:400تاریخ17م /چادر. کانتینر:450تاریخ 18م/موادسوختی:200تاریخ29م
تعداد کامیون های ورودی امروز = 46
تعداد کامیون های خروجی امروز = 0
تعداد کامیون های در صف = 3486
زمان ورود آخرین کامیون = 22:50:30-1403/03/28

صف انتظار فعلی در تیر پارک

زمان ورود به تیر پارک نوع محموله مقصدمحموله پلاک وسیله نقلیه نوبت
1403/03/02 * 2:39PM مواد سوختی تفتان ایران 29 - 114 ع 15 290
1403/03/02 * 2:39PM مواد سوختی تفتان ایران 19 - 294 ع 82 289
1403/03/02 * 2:38PM مواد سوختی تفتان ایران 29 - 772 ع 36 288
1403/03/02 * 2:38PM مواد سوختی تفتان ایران 36 - 444 ع 33 287
1403/03/02 * 2:38PM مواد سوختی تفتان ایران 36 - 464 ع 46 286
1403/03/02 * 2:36PM متفرقه تفتان ایران 95 - 471 ع 36 281
1403/03/02 * 2:35PM مواد سوختی تفتان ایران 25 - 896 ع 65 280
1403/03/02 * 2:26PM مواد سوختی تفتان ایران 91 - 725 ع 79 270
1403/03/02 * 2:25PM مواد سوختی تفتان ایران 29 - 594 ع 28 269
1403/03/02 * 2:25PM مواد سوختی تفتان ایران 19 - 646 ع 34 268
1403/03/02 * 2:25PM مواد سوختی تفتان ایران 29 - 875 ع 47 267
1403/03/02 * 2:24PM مواد سوختی تفتان ایران 19 - 555 ع 82 266
1403/03/02 * 2:24PM مواد سوختی تفتان ایران 29 - 512 ع 21 265
1403/03/02 * 2:19PM مواد سوختی تفتان ایران 43 - 466 ع 85 263
1403/03/02 * 2:17PM مواد سوختی تفتان ایران 11 - 545 ع 71 261
1403/03/02 * 2:16PM مواد سوختی تفتان ایران 91 - 493 ع 28 258
1403/03/02 * 2:10PM متفرقه تفتان ایران 42 - 415 ع 97 254
1403/03/02 * 1:59PM مواد سوختی تفتان ایران 23 - 428 ع 67 249
1403/03/02 * 11:28AM مواد سوختی تفتان ایران 68 - 985 ع 26 237
1403/03/02 * 11:28AM مواد سوختی تفتان ایران 24 - 537 ع 15 236