نوبت های اعلامی 1403/03/08:گاز:300تاریخ2م /چادر. کانتینر:900تاریخ31م/موادسوختی:200تاریخ18م
تعداد کامیون های ورودی امروز = 1
تعداد کامیون های خروجی امروز = 0
تعداد کامیون های در صف = 2946
زمان ورود آخرین کامیون = 00:38:08-1403/03/08

صف انتظار فعلی در تیر پارک

زمان ورود به تیر پارک نوع محموله مقصدمحموله پلاک وسیله نقلیه نوبت
1403/02/15 * 4:01PM مواد سوختی تفتان ایران 27 - 817 ع 49 564
1403/02/15 * 3:11PM مواد سوختی تفتان ایران 15 - 474 ع 44 530
1403/02/14 * 6:39PM مواد سوختی تفتان ایران 36 - 636 ع 27 454
1403/02/14 * 5:31PM مواد سوختی تفتان ایران 47 - 489 ع 87 418
1403/02/14 * 11:19AM مواد سوختی تفتان ایران 10 - 987 ع 10 390
1403/02/13 * 11:13PM مواد سوختی تفتان ایران 36 - 852 ع 39 352
1403/02/13 * 11:10PM مواد سوختی تفتان ایران 91 - 444 ع 57 345
1403/02/13 * 11:10PM مواد سوختی تفتان ایران 29 - 249 ع 34 344
1403/02/13 * 10:13PM مواد سوختی تفتان ایران 36 - 677 ع 39 257
1403/02/13 * 9:45PM مواد سوختی تفتان ایران 29 - 914 ع 39 214
1403/02/13 * 9:44PM مواد سوختی تفتان ایران 19 - 459 ع 66 213
1403/02/13 * 3:18PM مواد سوختی تفتان ایران 91 - 667 ع 31 183
1403/02/13 * 2:48PM مواد سوختی تفتان ایران 91 - 981 ع 72 169
1403/02/12 * 9:58PM مواد سوختی تفتان ایران 91 - 546 ع 26 997
1403/02/12 * 9:57PM مواد سوختی تفتان ایران 91 - 613 ع 23 996
1403/02/11 * 12:25PM مواد سوختی تفتان ایران 00 - 278 ع 43 591
1403/02/10 * 11:47PM مواد سوختی تفتان ایران 47 - 674 ع 85 507
1403/02/10 * 11:15PM مواد سوختی تفتان ایران 42 - 893 ع 92 459
1403/02/10 * 5:36PM مواد سوختی تفتان ایران 52 - 893 ع 22 434
1403/02/10 * 5:19PM مواد سوختی تفتان ایران 36 - 592 ع 45 423