نوبت های اعلامی 1403/03/08:گاز:300تاریخ2م /چادر. کانتینر:900تاریخ31م/موادسوختی:200تاریخ18م
تعداد کامیون های ورودی امروز = 1
تعداد کامیون های خروجی امروز = 0
تعداد کامیون های در صف = 2946
زمان ورود آخرین کامیون = 00:38:08-1403/03/08

صف انتظار فعلی در تیر پارک

زمان ورود به تیر پارک نوع محموله مقصدمحموله پلاک وسیله نقلیه نوبت
1403/02/17 * 11:25AM مواد سوختی تفتان ایران 52 - 878 ع 33 973
1403/02/17 * 9:13AM مواد سوختی تفتان ایران 27 - 242 ع 76 940
1403/02/17 * 9:09AM مواد سوختی تفتان ایران 42 - 843 ع 46 936
1403/02/17 * 9:06AM مواد سوختی تفتان ایران 65 - 972 ع 79 934
1403/02/17 * 9:02AM مواد سوختی تفتان ایران 45 - 646 ع 58 932
1403/02/17 * 9:00AM مواد سوختی تفتان ایران 91 - 143 ع 89 931
1403/02/17 * 1:54AM مواد سوختی تفتان ایران 95 - 371 ع 34 919
1403/02/17 * 1:48AM مواد سوختی تفتان ایران 12 - 129 ع 68 911
1403/02/17 * 1:48AM مواد سوختی تفتان ایران 42 - 626 ع 82 910
1403/02/16 * 11:44PM مواد سوختی تفتان ایران 42 - 174 ع 98 896
1403/02/16 * 11:43PM مواد سوختی تفتان ایران 53 - 648 ع 31 895
1403/02/16 * 11:28PM مواد سوختی تفتان ایران 47 - 348 ع 75 876
1403/02/16 * 11:10PM مواد سوختی تفتان ایران 29 - 924 ع 44 852
1403/02/16 * 11:00PM مواد سوختی تفتان ایران 26 - 282 ع 35 836
1403/02/16 * 10:54PM مواد سوختی تفتان ایران 42 - 368 ع 82 825
1403/02/16 * 10:52PM مواد سوختی تفتان ایران 53 - 479 ع 35 819
1403/02/16 * 10:52PM مواد سوختی تفتان ایران 53 - 962 ع 31 818
1403/02/16 * 10:51PM مواد سوختی تفتان ایران 27 - 419 ع 57 815
1403/02/16 * 10:50PM مواد سوختی تفتان ایران 27 - 955 ع 35 814
1403/02/16 * 10:49PM مواد سوختی تفتان ایران 27 - 455 ع 91 811