نوبت های اعلامی 1403/03/08:گاز:300تاریخ2م /چادر. کانتینر:900تاریخ31م/موادسوختی:200تاریخ18م
تعداد کامیون های ورودی امروز = 1
تعداد کامیون های خروجی امروز = 0
تعداد کامیون های در صف = 2946
زمان ورود آخرین کامیون = 00:38:08-1403/03/08

صف انتظار فعلی در تیر پارک

زمان ورود به تیر پارک نوع محموله مقصدمحموله پلاک وسیله نقلیه نوبت
1403/02/17 * 4:14PM مواد سوختی تفتان ایران 52 - 184 ع 11 60
1403/02/17 * 4:06PM مواد سوختی تفتان ایران 23 - 274 ع 18 54
1403/02/17 * 4:05PM مواد سوختی تفتان ایران 32 - 647 ع 46 53
1403/02/17 * 3:58PM مواد سوختی تفتان ایران 32 - 317 ع 53 48
1403/02/17 * 3:56PM مواد سوختی تفتان ایران 19 - 746 ع 94 47
1403/02/17 * 3:51PM مواد سوختی تفتان ایران 19 - 886 ع 93 41
1403/02/17 * 3:50PM مواد سوختی تفتان ایران 32 - 194 ع 44 40
1403/02/17 * 3:46PM مواد سوختی تفتان ایران 52 - 351 ع 29 39
1403/02/17 * 3:41PM مواد سوختی تفتان ایران 12 - 365 ع 45 34
1403/02/17 * 3:31PM مواد سوختی تفتان ایران 35 - 888 ع 11 28
1403/02/17 * 3:31PM مواد سوختی تفتان ایران 91 - 149 ع 88 27
1403/02/17 * 3:29PM مواد سوختی تفتان ایران 27 - 483 ع 49 26
1403/02/17 * 3:29PM مواد سوختی تفتان ایران 27 - 778 ع 65 25
1403/02/17 * 3:23PM مواد سوختی تفتان ایران 43 - 262 ع 64 19
1403/02/17 * 3:02PM مواد سوختی تفتان ایران 32 - 213 ع 83 14
1403/02/17 * 3:01PM مواد سوختی تفتان ایران 52 - 584 ع 28 13
1403/02/17 * 3:00PM مواد سوختی تفتان ایران 32 - 167 ع 46 12
1403/02/17 * 11:59AM مواد سوختی تفتان ایران 29 - 362 ع 33 986
1403/02/17 * 11:59AM مواد سوختی تفتان ایران 29 - 775 ع 42 985
1403/02/17 * 11:50AM متفرقه تفتان ایران 85 - 161 ع 61 982