نوبت های اعلامی 1403/03/26:گاز:400تاریخ17م /چادر. کانتینر:450تاریخ 18م/موادسوختی:200تاریخ29م
تعداد کامیون های ورودی امروز = 46
تعداد کامیون های خروجی امروز = 0
تعداد کامیون های در صف = 3486
زمان ورود آخرین کامیون = 22:50:30-1403/03/28

صف انتظار فعلی در تیر پارک

زمان ورود به تیر پارک نوع محموله مقصدمحموله پلاک وسیله نقلیه نوبت
1403/03/03 * 5:15PM مواد سوختی تفتان ایران 95 - 351 ع 16 482
1403/03/03 * 5:15PM مواد سوختی تفتان ایران 17 - 821 ع 98 481
1403/03/03 * 5:14PM مواد سوختی تفتان ایران 95 - 177 ع 22 480
1403/03/03 * 5:14PM مواد سوختی تفتان ایران 95 - 419 ع 28 479
1403/03/03 * 5:14PM مواد سوختی تفتان ایران 95 - 371 ع 22 478
1403/03/03 * 5:14PM مواد سوختی تفتان ایران 36 - 841 ع 47 477
1403/03/03 * 5:09PM مواد سوختی تفتان ایران 95 - 759 ع 35 469
1403/03/03 * 5:08PM مواد سوختی تفتان ایران 29 - 263 ع 13 466
1403/03/03 * 5:07PM مواد سوختی تفتان ایران 21 - 195 ع 16 465
1403/03/03 * 5:06PM مواد سوختی تفتان ایران 95 - 962 ع 34 463
1403/03/03 * 5:05PM مواد سوختی تفتان ایران 85 - 725 ع 56 462
1403/03/03 * 5:02PM مواد سوختی تفتان ایران 91 - 337 ع 24 460
1403/03/03 * 5:02PM مواد سوختی تفتان ایران 91 - 396 ع 76 459
1403/03/03 * 5:01PM مواد سوختی تفتان ایران 91 - 933 ع 48 458
1403/03/03 * 5:01PM مواد سوختی تفتان ایران 91 - 732 ع 71 457
1403/03/03 * 4:59PM مواد سوختی تفتان ایران 85 - 116 ع 17 454
1403/03/03 * 4:54PM مواد سوختی تفتان ایران 32 - 661 ع 79 448
1403/03/03 * 4:53PM مواد سوختی تفتان ایران 91 - 843 ع 14 447
1403/03/03 * 4:53PM مواد سوختی تفتان ایران 19 - 741 ع 91 446
1403/03/03 * 4:52PM مواد سوختی تفتان ایران 27 - 226 ع 26 445