نوبت های اعلامی 1403/03/08:گاز:300تاریخ2م /چادر. کانتینر:900تاریخ31م/موادسوختی:200تاریخ18م
تعداد کامیون های ورودی امروز = 1
تعداد کامیون های خروجی امروز = 0
تعداد کامیون های در صف = 2946
زمان ورود آخرین کامیون = 00:38:08-1403/03/08

صف انتظار فعلی در تیر پارک

زمان ورود به تیر پارک نوع محموله مقصدمحموله پلاک وسیله نقلیه نوبت
1403/02/18 * 11:49AM مواد سوختی تفتان ایران 23 - 261 ع 94 225
1403/02/18 * 11:47AM مواد سوختی تفتان ایران 43 - 636 ع 65 223
1403/02/18 * 11:00AM مواد سوختی تفتان ایران 13 - 217 ع 83 210
1403/02/18 * 12:12AM مواد سوختی تفتان ایران 91 - 687 ع 85 171
1403/02/18 * 12:02AM مواد سوختی تفتان ایران 71 - 917 ع 85 163
1403/02/17 * 11:45PM مواد سوختی تفتان ایران 42 - 544 ع 16 147
1403/02/17 * 11:36PM مواد سوختی تفتان ایران 33 - 991 ع 52 146
1403/02/17 * 11:33PM مواد سوختی تفتان ایران 95 - 535 ع 24 142
1403/02/17 * 11:26PM مواد سوختی تفتان ایران 52 - 655 ع 29 138
1403/02/17 * 6:30PM مواد سوختی تفتان ایران 23 - 557 ع 98 127
1403/02/17 * 6:30PM مواد سوختی تفتان ایران 13 - 454 ع 58 126
1403/02/17 * 5:38PM مواد سوختی تفتان ایران 24 - 718 ع 18 117
1403/02/17 * 5:37PM مواد سوختی تفتان ایران 91 - 151 ع 17 116
1403/02/17 * 5:33PM مواد سوختی تفتان ایران 95 - 532 ع 24 115
1403/02/17 * 5:28PM مواد سوختی تفتان ایران 27 - 619 ع 87 113
1403/02/17 * 5:25PM مواد سوختی تفتان ایران 29 - 315 ع 47 111
1403/02/17 * 5:12PM مواد سوختی تفتان ایران 32 - 988 ع 76 109
1403/02/17 * 5:08PM مواد سوختی تفتان ایران 53 - 773 ع 36 106
1403/02/17 * 5:08PM مواد سوختی تفتان ایران 53 - 655 ع 49 105
1403/02/17 * 5:06PM مواد سوختی تفتان ایران 43 - 493 ع 78 104