نوبت های اعلامی 1403/03/08:گاز:300تاریخ2م /چادر. کانتینر:900تاریخ31م/موادسوختی:200تاریخ18م
تعداد کامیون های ورودی امروز = 1
تعداد کامیون های خروجی امروز = 0
تعداد کامیون های در صف = 2946
زمان ورود آخرین کامیون = 00:38:08-1403/03/08

صف انتظار فعلی در تیر پارک

زمان ورود به تیر پارک نوع محموله مقصدمحموله پلاک وسیله نقلیه نوبت
1403/02/18 * 6:35PM مواد سوختی تفتان ایران 65 - 667 ع 64 280
1403/02/18 * 6:35PM مواد سوختی تفتان ایران 85 - 312 ع 69 279
1403/02/18 * 6:34PM مواد سوختی تفتان ایران 85 - 354 ع 65 277
1403/02/18 * 6:34PM مواد سوختی تفتان ایران 65 - 395 ع 29 276
1403/02/18 * 6:32PM مواد سوختی تفتان ایران 59 - 754 ع 75 275
1403/02/18 * 6:32PM مواد سوختی تفتان ایران 59 - 319 ع 46 274
1403/02/18 * 6:31PM مواد سوختی تفتان ایران 52 - 168 ع 34 273
1403/02/18 * 6:31PM مواد سوختی تفتان ایران 42 - 953 ع 67 271
1403/02/18 * 6:29PM مواد سوختی تفتان ایران 13 - 565 ع 43 268
1403/02/18 * 6:28PM مواد سوختی تفتان ایران 52 - 337 ع 33 267
1403/02/18 * 6:24PM مواد سوختی تفتان ایران 47 - 415 ع 87 260
1403/02/18 * 12:09PM مواد سوختی تفتان ایران 53 - 887 ع 16 236
1403/02/18 * 12:08PM مواد سوختی تفتان ایران 43 - 286 ع 84 235
1403/02/18 * 12:07PM مواد سوختی تفتان ایران 23 - 452 ع 71 234
1403/02/18 * 12:07PM مواد سوختی تفتان ایران 13 - 874 ع 66 233
1403/02/18 * 12:06PM مواد سوختی تفتان ایران 23 - 334 ع 58 232
1403/02/18 * 12:06PM مواد سوختی تفتان ایران 53 - 646 ع 12 231
1403/02/18 * 12:05PM مواد سوختی تفتان ایران 53 - 522 ع 56 230
1403/02/18 * 11:56AM مواد سوختی تفتان ایران 13 - 245 ع 81 228
1403/02/18 * 11:52AM مواد سوختی تفتان ایران 52 - 666 ع 25 227