نوبت های اعلامی 1403/03/08:گاز:300تاریخ2م /چادر. کانتینر:900تاریخ31م/موادسوختی:200تاریخ18م
تعداد کامیون های ورودی امروز = 1
تعداد کامیون های خروجی امروز = 0
تعداد کامیون های در صف = 2946
زمان ورود آخرین کامیون = 00:38:08-1403/03/08

صف انتظار فعلی در تیر پارک

زمان ورود به تیر پارک نوع محموله مقصدمحموله پلاک وسیله نقلیه نوبت
1403/02/18 * 7:17PM مواد سوختی تفتان ایران 95 - 413 ع 21 343
1403/02/18 * 7:16PM مواد سوختی تفتان ایران 65 - 182 ع 28 342
1403/02/18 * 7:15PM مواد سوختی تفتان ایران 65 - 283 ع 49 341
1403/02/18 * 7:14PM مواد سوختی تفتان ایران 85 - 142 ع 58 340
1403/02/18 * 7:12PM مواد سوختی تفتان ایران 13 - 739 ع 48 339
1403/02/18 * 7:10PM مواد سوختی تفتان ایران 23 - 748 ع 79 336
1403/02/18 * 7:09PM مواد سوختی تفتان ایران 91 - 217 ع 79 335
1403/02/18 * 7:04PM مواد سوختی تفتان ایران 47 - 226 ع 18 328
1403/02/18 * 7:02PM مواد سوختی تفتان ایران 23 - 868 ع 64 324
1403/02/18 * 6:59PM مواد سوختی تفتان ایران 85 - 563 ع 94 318
1403/02/18 * 6:59PM مواد سوختی تفتان ایران 21 - 718 ع 43 317
1403/02/18 * 6:58PM مواد سوختی تفتان ایران 36 - 176 ع 45 316
1403/02/18 * 6:56PM مواد سوختی تفتان ایران 51 - 167 ع 75 310
1403/02/18 * 6:53PM مواد سوختی تفتان ایران 55 - 154 ع 67 307
1403/02/18 * 6:49PM مواد سوختی تفتان ایران 65 - 627 ع 72 300
1403/02/18 * 6:44PM مواد سوختی تفتان ایران 53 - 585 ع 57 290
1403/02/18 * 6:42PM مواد سوختی تفتان ایران 53 - 599 ع 43 289
1403/02/18 * 6:40PM مواد سوختی تفتان ایران 55 - 698 ع 45 288
1403/02/18 * 6:38PM مواد سوختی تفتان ایران 83 - 789 ع 22 285
1403/02/18 * 6:36PM مواد سوختی تفتان ایران 42 - 815 ع 67 282