نوبت های اعلامی 1403/03/08:گاز:300تاریخ2م /چادر. کانتینر:900تاریخ31م/موادسوختی:200تاریخ18م
تعداد کامیون های ورودی امروز = 1
تعداد کامیون های خروجی امروز = 0
تعداد کامیون های در صف = 2946
زمان ورود آخرین کامیون = 00:38:08-1403/03/08

صف انتظار فعلی در تیر پارک

زمان ورود به تیر پارک نوع محموله مقصدمحموله پلاک وسیله نقلیه نوبت
1403/02/18 * 7:32PM مواد سوختی تفتان ایران 95 - 751 ع 32 371
1403/02/18 * 7:30PM مواد سوختی تفتان ایران 65 - 995 ع 36 369
1403/02/18 * 7:30PM مواد سوختی تفتان ایران 43 - 937 ع 14 368
1403/02/18 * 7:30PM مواد سوختی تفتان ایران 43 - 738 ع 56 367
1403/02/18 * 7:29PM مواد سوختی تفتان ایران 42 - 928 ع 19 366
1403/02/18 * 7:28PM مواد سوختی تفتان ایران 43 - 346 ع 97 363
1403/02/18 * 7:27PM مواد سوختی تفتان ایران 42 - 115 ع 63 362
1403/02/18 * 7:27PM مواد سوختی تفتان ایران 85 - 218 ع 95 360
1403/02/18 * 7:26PM مواد سوختی تفتان ایران 43 - 875 ع 76 358
1403/02/18 * 7:25PM مواد سوختی تفتان ایران 36 - 517 ع 47 357
1403/02/18 * 7:25PM مواد سوختی تفتان ایران 43 - 161 ع 89 356
1403/02/18 * 7:25PM مواد سوختی تفتان ایران 36 - 961 ع 36 355
1403/02/18 * 7:24PM مواد سوختی تفتان ایران 42 - 794 ع 72 354
1403/02/18 * 7:24PM مواد سوختی تفتان ایران 12 - 184 ع 41 353
1403/02/18 * 7:23PM مواد سوختی تفتان ایران 42 - 875 ع 27 352
1403/02/18 * 7:22PM مواد سوختی تفتان ایران 85 - 514 ع 73 351
1403/02/18 * 7:22PM مواد سوختی تفتان ایران 95 - 481 ع 36 350
1403/02/18 * 7:20PM مواد سوختی تفتان ایران 42 - 555 ع 84 349
1403/02/18 * 7:18PM مواد سوختی تفتان ایران 85 - 349 ع 71 345
1403/02/18 * 7:18PM مواد سوختی تفتان ایران 95 - 223 ع 31 344