نوبت های اعلامی 1403/03/08:گاز:300تاریخ2م /چادر. کانتینر:900تاریخ31م/موادسوختی:200تاریخ18م
تعداد کامیون های ورودی امروز = 1
تعداد کامیون های خروجی امروز = 0
تعداد کامیون های در صف = 2946
زمان ورود آخرین کامیون = 00:38:08-1403/03/08

صف انتظار فعلی در تیر پارک

زمان ورود به تیر پارک نوع محموله مقصدمحموله پلاک وسیله نقلیه نوبت
1403/02/18 * 7:47PM مواد سوختی تفتان ایران 53 - 312 ع 34 406
1403/02/18 * 7:46PM مواد سوختی تفتان ایران 53 - 175 ع 45 405
1403/02/18 * 7:45PM مواد سوختی تفتان ایران 13 - 323 ع 65 404
1403/02/18 * 7:45PM مواد سوختی تفتان ایران 53 - 836 ع 39 403
1403/02/18 * 7:45PM مواد سوختی تفتان ایران 23 - 214 ع 94 402
1403/02/18 * 7:44PM مواد سوختی تفتان ایران 43 - 644 ع 72 401
1403/02/18 * 7:44PM مواد سوختی تفتان ایران 23 - 867 ع 29 400
1403/02/18 * 7:43PM مواد سوختی تفتان ایران 23 - 116 ع 45 398
1403/02/18 * 7:42PM مواد سوختی تفتان ایران 85 - 292 ع 63 396
1403/02/18 * 7:41PM مواد سوختی تفتان ایران 43 - 567 ع 72 395
1403/02/18 * 7:40PM مواد سوختی تفتان ایران 85 - 268 ع 61 392
1403/02/18 * 7:39PM مواد سوختی تفتان ایران 78 - 883 ع 81 391
1403/02/18 * 7:39PM مواد سوختی تفتان ایران 85 - 962 ع 62 390
1403/02/18 * 7:38PM مواد سوختی تفتان ایران 42 - 796 ع 52 389
1403/02/18 * 7:37PM مواد سوختی تفتان ایران 19 - 472 ع 76 384
1403/02/18 * 7:36PM مواد سوختی تفتان ایران 43 - 883 ع 99 381
1403/02/18 * 7:36PM مواد سوختی تفتان ایران 23 - 355 ع 46 380
1403/02/18 * 7:36PM مواد سوختی تفتان ایران 53 - 656 ع 58 379
1403/02/18 * 7:35PM مواد سوختی تفتان ایران 13 - 468 ع 62 378
1403/02/18 * 7:32PM مواد سوختی تفتان ایران 45 - 163 ع 92 373